DSF Generalforsamlingen 2022


Date
Jan 15 - 16, 2022
City
Hvidovre, Denmark
Venue

Frydenhøjhallen, Pauserummet

Address
Egevolden 106c, 2650 Hvidovre
Details

Brug hovedindgangen til Frydenhøjhallen. Bag ved skolen. Lokalet er på første sal.

Contact
Organization team
Organizers
Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Lucas Hansen, and Malte Oliver Bøgh Kjøller
WCA Delegates
Daniel Vædele Egdal and Henrik Buus Aagaard
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Der vil være krav om medbringe et gyldigt coronapas til konkurrencen.
Konkurrencen afholdes under antagelsen at der ikke indføres yderligere coronarestriktioner som har indflydelse på konkurrencen.
Maksimalt ÉN gæst pr. deltager.


It is a requirement to bring a valid COVID passport for the competition.
The competition will be held under the assumption that no further COVID-restrictions will be implemented that affect the competition.
Maximum of ONE guest per competitor.

Events
Main event
Competitors
42
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 70 competitors.
The base registration fee for this competition is 200 kr. (Danish Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Beboere i Hvidovre kommune kan tilmelde sig gratis. Hvis du bor i Hvidovre og vil gøre brug af dette tilbud skal du skrive det i kommentarfeltet. Du kan fremvise sygesikringskort i lokalet som bekræfelse på at du faktisk bor i Hvidovre


Residents of Hvidovre Municipality can register for free. If you live in Hvidovre and want to use this offer, you will have to write it as a comment during your registration. You can show a 'sygesikringskort' in the venue to verify that you actuallly live in Hvidovre.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Juliette Sébastien won with an average of 7.27 seconds in the 3x3x3 Cube event. Rasmus Stub Detlefsen finished second (7.73) and Martin Vædele Egdal finished third (7.75).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Juliette Sébastien 6.22 7.27 France 6.227.417.929.356.48
2x2x2 Cube Martin Vædele Egdal 0.86 1.61 Denmark 1.591.802.710.861.44
5x5x5 Cube Martin Vædele Egdal 51.94 55.20 Denmark 52.4157.4051.9455.801:00.98
3x3x3 Blindfolded Martin Vædele Egdal 24.07 DNF Denmark DNF24.0724.85
3x3x3 One-Handed Juliette Sébastien 9.65 10.44 France 11.789.899.6615.779.65
Megaminx Juliette Sébastien 40.61 43.54 France 40.6145.6944.6043.6842.33
Pyraminx Magnus Søndergaard Byrne 1.44 2.76 Denmark 3.043.671.442.592.66
Skewb Daniel Vædele Egdal 2.67 3.25 Denmark 3.413.583.043.302.67
Square-1 Rasmus Stub Detlefsen 6.27 6.56 NR Denmark 6.278.906.496.286.92
4x4x4 Blindfolded Martin Vædele Egdal 2:30.53 DNF Denmark 2:30.53DNFDNF
3x3x3 Multi-Blind Martin Vædele Egdal 20/25 52:45 Denmark 20/25 52:45

Læs coronaforholdsreglerne her.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.
Vi vil lave en hurtig gennemgang søndag morgen, hvor vi vil forklare hvordan det foregår når man deltager og dømmer. Hvis du skal deltage inden da, og er ny deltager, så tag fat i en af arrangørerne for at få en introduktion eller hvis du har nogen spørgsmål.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er første gennemført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her). Hvis der er mange der ønsker at deltage, kan det være at du kommer på en venteliste, så at du har foretaget en tilmelding er altså ikke en garanti for at du kan deltage i konkurrencen.

Nye deltagere skal medbringe legitimation for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at undgå at larme eller snakke sammen. Hvis du ønsker at snakke med andre, så vær venlig at forlade lokalet.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke selv kan se kameraets skærm, eller at skærmen er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltagerborde.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Dog ser vi meget gerne at du er til rådighed til at hjælpe med at dømme og runne også selvom du ikke deltager i disciplinen. Vi foreslår at du er der en halv til en hel time før din første disciplin, da skemaet godt kan ændre sig i løbet af dagen.

Du vil modtage en e-mail et par dage før konkurrencen. I den vil der bla. stå hvis der er sket ændringer til konkurrencen. Den vil også være fuldt ud opdateret med alt det information du måtte have brug for.


Read the COVID precautions here.

All competitors must have read the WCA Regulations.
We will have a quick run down Sunday morning before the competition starts, and explain how to compete and judge. If you are competing before Sunday, and are a new competitor, get ahold of one of the organisers to get an introduction or if you have any questions.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here). If there are many people who wish to participate, the last people who register might end up on a waiting list. So having registered is not a guarantee that you will be able to participate in the competition.

New competitors must bring a valid proof of identity to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please refrain from talking or making noise. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is not visible to you.

All spectators must remain at least 1.5 meters away from all solving stations.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is over! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present, when you have to compete in the events you are registered for! We do however urge people to stay also for the other events, and help out with running and judging. We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain information about last minute changes and will also contain more up to date information which you might need.

Der vil være krav om at medbringe et gyldigt coronapas til konkurrencen, hvis man er 15 år eller derover.
Når man ikke tager del i selve konkurrencen, og ikke sidder ned, er det et krav at bære mundbind per nuværende coronarestriktioner.

Hvis du oplever symptomer inden konkurrencen, så lad være med at komme! Hvis du ankommer med tydelige symptomer vil vi bede dig om at forlade lokalet. Hvis du udviser symptomer inden for 14 dage efter arrangementet, så kontakt arrangørerne! Vi sender derefter en mail ud til alle deltagere, som advarsel om at en deltager har udvist symptomer (uden at nævne dit navn). Vi tager ikke ansvar for potentiel sygdom du evt. måtte pådrage dig som følge af din deltagelse i konkurrencen.

Vi vil følge størstedelen af det, der anbefales i WCA’s sikkerhedspolitik. Du bedes læse den her: https://www.worldcubeassociation.org/documents/policies/external/Competition%20Safety.pdf

De vigtigste punkter fra politikken, og yderligere punkter, kan ses nedenunder.

Alle deltagere skal så vidt muligt holde 1 meters afstand til de andre deltagere under hele konkurrencen. Den eneste undtagelse er, når man er dommer, hvor man stadig skal prøve at holde så meget afstand som muligt.

Du bedes se denne video, hvor du kan se proceduren vi følger, når man skal deltage. Du kan slå undertekster til, hvor dansk er en mulighed.

Når du deltager i en disciplin, vil du blive siddende ved samme bord, fra din gruppe bliver kaldt til du har færdiggjort alle dine forsøg i runden.

Til konkurrencen vil der være håndsprit forskellige steder, som alle deltagere og gæster bør bruge ofte.

Hvis man er blander, skal man spritte sine hænder af, både før man begynder, og efter gruppen er færdig.


It is a requirement to bring a valid COVID passport for the competition if you are 15 years or older.
When you are not taking part in the competition, and are not sitting down, you have to wear a face mask as per the current COVID restrictions.

If you experience symptoms before the competition, please do not attend! If you show up to the competition with obvious symptoms, we will ask you to leave the room. If you show symptoms within 14 days after the competition, please contact the organizers! We will then send an email out to all the competitors, as a warning that a competitor has shown symptoms (without mentioning you). We do not take any responsibility for any potential illness you may have contracted as a result of your participation in the competition.

We will follow the majority of what is listed in the WCA’s Safety Policy. Please read the link below: https://www.worldcubeassociation.org/documents/policies/external/Competition%20Safety.pdf

The most important points from the policy and other points can be seen below.

Every competitor should try to keep a distance of 1 meter to the other participants during the entire competition. The only exception is when you’re a judge, where you should still try to keep distance as much as possible.

Please watch this video, where you can see the procedure we will follow when competing. Enable the English captions.

When you are competing in an event you will be sitting at the table, from when your group has been called until you have finished all your attempts in the round.

At the competition, hand sanitizer will be available in different places which competitors and guests should use often.

If you’re a scrambler, you must sanitize your hands before the group starts and after the group has finished.

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

DSF Logo

Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores hjemmeside her, Facebook side her og Facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, har ret til at blive medlem af DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our website here, Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), has the right to become a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Ca 800 meter til 1 kilometer væk (ca 10-12 minutters gang) fra venuet ligger der:
Netto: Har åbent fra 07:00 til 22:00 hver dag.
Lidl: Har åbent fra 08:00 til 21:00 hver dag.
Grillbøffen: Har åbent fra 12:00 til 21:30 hver dag, undtagen mandag.
Oasen Pizzaria: Har åbent fra 11:00 til 22:00 hver dag.
Konya Slagter & Shawarma Haus: Har åbent 10:00 til 22:00 alle dage, undtagen søndag 10:30 til 22:00.
Bago Frugt & Grønt: Har åbent fra 08:00 til 20:00 hver dag.


Around 800 meters to 1 kilometer away (around 10-12 minutes) from the venue there are several options:
Netto: Open from 7 AM to 10 PM every day.
Lidl: Open from 8 AM to 9 PM every day.
Grillbøffen: Open from 12 PM to 9:30 PM every day, except for Monday.
Oasen Pizzaria: Open from 11 AM to 10 PM every day.
Konya Slagter & Shawarma Haus: Open from 10 AM to 10 PM everyday, except for Sunday: 10:30 AM to 10 PM.
Bago Frugt & Grønt: Open from 8 AM to 8 PM every day.

Offentlig transport

Der kører togbusser det meste af linje A pga. sporarbejde.

Fra København H kan du tage et S-tog med linje "A" mod Hundige St., Køge St. eller Solrød Strand St. (Kører ca hvert 10-20 minut, tager ca 14 minutter) til Avedøre St. Derefter går du ca 700 meter (ca 8-10 minutters gang) til venuet (Egevolden 106c, 2650 Hvidovre)

For en mere præcis rute for dig, skal du tjekke rejseplanen.

Bil
Der er gratis parkeringspladser meget tæt på venuet.


Public transport

There will be train busses for most of line A because of track work

From Copenhagen Central Station you can take an S-Train with the 'A' line going towards Hundige, Køge or Solrød Strand and then jump off at Avedøre Station. From there you will have to walk about 8-10 minutes.

For a more suited route for you, you may have a look at the journeyplanner.

Car
There are free parking spaces very close to the venue.

DSF Generalforsamlingen 2022 Live resultater

Du vil kunne finde live resultater på WCA Live, når konkurrencen går i gang. Vi vil prøve at få resultaterne op så hurtigt som muligt, men det er desværre ikke altid de er oppe med det samme, da vi prioritere at konkurrencen kører efter tidsplanen! Husk de tider der står på WCA Live er ikke de endelige resultater, og ændringer kan forekomme.
De endelige resultater for konkurrence burde være uploadet på konkurrence siden dagen efter konkurrencen.


You will be able to find the live results on WCA Live when the competition start. We always try to get the results up as fast as possible, but we priorities making sure the competition runs smoothly and according to the schedule. Remember the results on WCA Live are not final, and changes might occur.
The final results of the competition should be uploaded on the competition page the day after the competition.

Link

Der er vil være brug for mange frivillige dommere, specielt i alle efterfølgende runder!

Alle deltagere vil blive siddende ved samme station under gennemføringen af deres gennemsnit i en runde. Derfor er det meget vigtigt, at der er en dommer ledig til hver eneste deltager i gruppen. Hvis du ser en deltager uden en dommer, så sæt dig venligst op og døm.

Læg mærke til at foran gruppenummeret hvor du skal deltage står der et 'S' og så et tal. Det til er det bord du skal sidde ved når du løser.

Husk at når du skriver under for et forsøg (om du er blander, dommer eller deltager) at bruge dit tilmeldings ID. Det står på oversigten ovenfor.


There will be needed a lot of volunteers, especially for all of the proceeding rounds!

All of the competitors will be seated with the station during the duration of their average in a round. Therefore it is important that there is an available to all of the competitors in the group. If you see a competitor without a judge, then please sit down and judge.

Notice that in front of the group number where you are competing a 'S' is wrtten followed by a number. That number is the station where you have to solve.

Remember when you are signing for an attempt (scrambling, judging or competiting) to use your registration ID. You can find that in the link above.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.