Stockholmsligan Easter Special: The Toffees - 2023


Date
Apr 10, 2023
City
Sollentuna, Sweden
Venue

Arena Satelliten

Address
Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna
Details

Klubben

Contact

Email organizers

Organizers
Daniel Wallin, Leo Lindqvist, Peter Hugosson-Miller, and SveKub
WCA Delegates
Daniel Wallin, Leo Lindqvist, and Peter Hugosson-Miller
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkomna till denna specialtävling under vårsäsongen av Stockholmsligan 2023! Mer information om Stockholmligans upplägg finns under fliken med samma namn. Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så du inte missar någon viktig information.

--

A warm welcome to this special edition in the spring season of Stockholmsligan 2023! More information about the league's structure can be found under the tab with the same name. Please read through all the tabs on this page so you don't miss any important information.

Events
Main event
Competitors
35
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 40 competitors.
The base registration fee for this competition is 65 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 48,75 kr för SveKub-medlemmar, 65 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 4:e april, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attend this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 48,75 SEK for members of SveKub, and 65 SEK for non-members.

Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on April 4th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

William Jensen won with an average of 58.83 seconds in the 5x5x5 Cube event. Daniel Wallin finished second (1:04.02) and Johan Svensson finished third (1:07.62).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Elvin Thorsen 6.21 7.19 Sweden 6.219.717.467.027.08
2x2x2 Cube Leo Lindqvist 1.39 1.63 Sweden DNF1.391.461.921.50
4x4x4 Cube William Jensen 27.88 31.52 Sweden 27.8834.5334.7731.5228.51
5x5x5 Cube William Jensen 51.11 58.83 Sweden 58.121:01.8856.491:03.9451.11
6x6x6 Cube Daniel Wallin 1:54.12 1:58.94 Sweden 2:02.541:54.122:00.15
7x7x7 Cube Vincenzo Maria Gammino 3:01.16 3:06.19 Italy 3:13.213:01.163:04.21
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 28.82 DNF Sweden 28.82DNFDNF
3x3x3 Fewest Moves Jan Bentlage 29 Germany 29
3x3x3 One-Handed Alexander Tosting 12.90 13.91 Sweden 14.5613.3213.8612.9017.92
Clock Daniel Wallin 4.49 4.96 Sweden 7.994.805.114.494.96
Megaminx Joel Lundström 39.46 44.61 Sweden 44.1144.4046.1245.3339.46
Pyraminx Elvin Thorsen 1.81 2.33 Sweden 1.822.111.814.153.06
Skewb William Jensen 2.91 3.53 Sweden 3.862.972.913.774.10
Square-1 Vincent Rylander 10.30 12.40 Sweden 12.3816.5813.1410.3011.68
4x4x4 Blindfolded Daniel Wallin 2:43.14 DNF Sweden DNF2:43.14DNS
5x5x5 Blindfolded Daniel Wallin 6:09.34 DNF Sweden 6:09.34DNSDNS
3x3x3 Multi-Blind Daniel Wallin 31/36 59:48 Sweden 31/36 59:48

Stockholmsligan - Svenska

Nuvarande poängställning

Du kan se den nuvarande poängställningen för Stockholmsligans vårsäsong 2023 i det här dokumentet. Notera att det på denna specialtävling ditt resultat i 3x3, samt dina fyra bästa resultat från valfria andra grenar som kommer räknas med i poängställningen.

Deltävlingar

Stockholmsligans vårsäsong 2023 kommer ha tio vanliga deltävlingar, vilka hålls på vardagskvällar varannan vecka. Planen är att hålla till varannan gång i Tumba (på torsdagskvällar) och varannan gång i Sollentuna (på onsdagskvällar), även om vissa undantag kan förekomma. I tillägg till det så planerar vi för en "special edition" på annandag påsk, samt en säsongsfinal innan midsommar i juni.

Grenar

Varje normal deltävling kommer ha fem grenar, där 3x3x3 kommer finnas på alla. Resterande fyra grenar per deltävling väljs genom ett roterande schema, så att ingen tävling blir den andra lik. 2x2x2 kommer finnas på fyra av tio deltävlingar. Resterande grenar hålls på tre av tio deltävlingar, förutom 4x4x4 BLD som hålls på två samt 5x5x5 BLD som hålls på en av deltävlingarna. 3x3x3 FMC samt 3x3x3 Multi-Blind är svårare att arrangera på en kort vardagskväll, och hålls därför endast på "special edition" samt säsongsfinalen.

Cumulative Time Limit

Alla deltävlingar kommer alltid ha två av följande grenar; 3x3x3, 2x2x2, Pyraminx och Skewb. Dessa grenar genomförs alltid "normalt", alltså i två grupper och utan cutoff eller cumulative time limit, alltså som på vilken annan svensk tävling som helst.

Däremot så kommer varje deltävling också ha tre stycken sidogrenar, vilka kommer hållas samtidigt. Alla deltagare delas även här in i två grupper, men man gör alla sina försök i dessa grenar innan sin grupp tar slut. Dessa grenar har också en sammanslagen cumulative time limit, alltså en tidsgräns för hur lång sammanlagd lösningstid man får ha i dessa tre grenar innan man stoppas och inte får göra fler försök i dessa grenar. Om en deltagare exempelvis gör fem lösningar i 4x4x4 på 40 sekunder var så har den deltagaren då förbrukat 3:20. Skulle cumulative time limit för just den tävlingens sidogrenar vara exempelvis 20 minuter så har den deltagaren då 16:40 kvar för att göra andra lösningar i den tävlingens sidogrenar.

Domare

För varje gren man tävlar i så är det obligatoriskt att närvara under båda grenens grupper, och agera domare (eller blandare / runner) i den av de två grupperna som man själv inte tävlar i. Detta krävs för att tävlingen ska kunna genomföras på ett bra sätt och är extra viktigt när sidogrenarna ska arrangeras. Fråga gärna tävlingens arrangörer / delegater om du har frågor kring hur det går till när man är exempelvis domare.

Poängsystem

Under hela Stockholmsligan (inklusive "special edition" och säsongsfinalen) kan deltagare samla poäng i två kategorier: 3x3x3 och All-round. Notera att det endast är de sex bästa resultaten som kommer räknas i totalställningen. Deltar man på endast 6 deltävlingar så är det poängen från dessa som kommer räknas. Deltar man på fler deltävlingar så räknas därmed resultaten från de sämsta tävlingarna bort. Den fulla poängskalan finns i tabellen nedan.

I 3x3x3 så utgör totalställningen helt enkelt poängen från sina sex bästa placeringar i 3x3x3 under vårsäsongen. I All-round så samlas poängen från alla grenar på tävlingen ihop, vilket utgör ens "totala tävlingsresultat". Det är således de sex bästa totala tävlingsresultaten som utgör totalställningen i kategorin All-round.

Stockholm Speedcubing League - English

Current standings

You can see the current standings for the Stockholm Speedcubing League spring season 2023 in this document. Note that in this special competition, your result in 3x3, as well as your four best results from optional other events will be counted in the points standings.

Sub-competitions

The Stockholmligan spring season 2023 will have ten regular sub-competitions, which will be held on weekday evenings every other week. The plan is to switch locations between Tumba (on Thursday evenings) and Sollentuna (on Wednesday evenings), although some exceptions may occur. In addition to that, we are planning for a "special edition" on Easter Monday, as well as a season finale before Midsummer in June.

Events

Each normal sub-competition will have five events, where 3x3x3 will be held in all of them. The remaining four events per sub-competition are chosen through a rotating scheme, so that no two competitions are alike. 2x2x2 will be in four out of ten sub-competitions. The remaining events are held at three out of ten sub-competitions, except for 4x4x4 BLD which is held at two and 5x5x5 BLD which is held at one of the sub-competitions. 3x3x3 FMC and 3x3x3 Multi-Blind are more difficult to organize on a short weekday evening, and are therefore only held during the "special edition" and the season finale.

Cumulative Time Limit

All competitions will always have two of the following events; 3x3x3, 2x2x2, Pyraminx and Skewb. These events are always carried out "normally", i.e. in two groups and without a cutoff or cumulative time limit, i.e. like at any other Swedish competition.

However, each sub-competition will also have three side events, which will be held at the same time. All competitors are also divided into two groups here, but you do all your attempts in these events before your group ends. These events also have a combined cumulative time limit, i.e. a time limit for how long the total solving time can be in these three events before being stopped and not being allowed to make any more attempts in these events. If, for example, a competitor completes five solves in 4x4x4 in 40 seconds each, that competitor has then spent 3:20. Should the cumulative time limit for that particular competition's side events be, for example, 20 minutes, that participant then has 16:40 left to do more solves in that competition's side events.

Judging

For each event you compete in, it is mandatory to be present during both groups of the event, and act as a judge (or scrambler / runner) in the one of the two groups that you do not compete in. This is required in order for the competition to be carried out in a good way and is especially important when the side events are held. Feel free to ask the competition's organizers / delegates if you have questions about how it works when you act as, for example, a judge.

Points system

During the entire Stockholmsligan (including the "special edition" and the season finale), competitors can accumulate points in two categories: 3x3x3 and All-round. Note that only the six best results will be counted in the overall standings. If you participate in only 6 sub-competitions, then it is the points from these that will be counted. If you participate in more sub-competitions, the results from the worst competitions are therefore counted out. The full scoring table can be found below.

In 3x3x3, the overall standings are simply the points from your six best placements in 3x3x3 during the spring season. In All-round, the points from all events of the competition are added together, which constitutes one's "total competition result". It is thus the six best total competition results that make up the overall standings in the All-round category.

Poäng / Points

Placering / Placement 3x3x3 = Poäng / Points - Placering i sidogren / Placement in side event = Poäng / Points
1 = 100 p - 1 = 50 p
2 = 95 p - 2 = 47 p
3 = 90 p - 3 = 44 p
4 = 85 p - 4 = 41 p
5 = 80 p - 5 = 38 p
6 = 75 p - 6 = 35 p
7 = 72 p - 7 = 32 p
8 = 69 p - 8 = 30 p
9 = 66 p - 9 = 28 p
10 = 63 p - 10 = 26 p
11 = 60 p - 11 = 24 p
12 = 58 p - 12 = 22 p
13 = 56 p - 13 = 20 p
14 = 54 p - 14 = 18 p
15 = 52 p - 15 = 16 p
16 = 50 p - 16 = 15 p
17 = 48 p - 17 = 14 p
18 = 46 p - 18 = 13 p
19 = 44 p - 19 = 12 p
20 = 42 p - 20 = 11 p
21 = 40 p - 21 = 10 p
22 = 38 p - 22 = 9 p
23 = 36 p - 23 = 8 p
24 = 34 p - 24 = 7 p
25 = 32 p - 25 = 6 p
26 = 30 p - 26 = 5 p
27 = 28 p - 27 = 4 p
28 = 26 p - 28 = 3 p
29 = 24 p - 29 = 2 p
30 = 22 p - 30 = 1 p
31 = 20 p - - - -
32 = 19 p - - - -
33 = 18 p - - - -
34 = 17 p - - - -
35 = 16 p - - - -
36 = 15 p - - - -
37 = 14 p - - - -
38 = 13 p - - - -
39 = 12 p - - - -
40 = 11 p - - - -
41 = 10 p - - - -
42 = 9 p - - - -
43 = 8 p - - - -
44 = 7 p - - - -
45 = 6 p - - - -
46 = 5 p - - - -
47 = 4 p - - - -
48 = 3 p - - - -
49 = 2 p - - - -
50 = 1 p - - - -

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller bli medlem direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or become a member away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vi kommer ha en deltagarintroduktion på söndag morgon för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 15 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

We will have a competitor tutorial for new participants on Saturday morning, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 15 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Denna tävling kommer inte ha någon planerad deltagarintroduktion för nya deltagare, men har du frågor om hur det går till när man tävlar eller är domare så går det utmärkt att fråga tävlingens arrangörer eller delegat. Vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

This competition will not have any planned competitor introduction for new participants, but if you have questions about how it works when you compete or judge, it is perfectly fine to ask the competition's organizers or delegate. We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Resa

Med Bil

Adressen är Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna, cirka 20 minuter norr om centrala Stockholm. Det finns en parkeringsplats bakom lokalen (på Allfarvägen), som är gratis på helger.

Kollektivtrafik från utanför Stockholms län

Mängder av olika trafikföretag kör tåg och buss i Sverige. Med fjärrtåg är det antagligen enklast att boka en biljett till antingen Stockholm central, Märsta, Arlanda eller Sundbyberg och därefter använda tipsen för lokaltrafik nedan. Med långdistansbuss så är det antagligen istället Stockholm cityterminalen som gäller. För lokal och fjärrgående reseplanering i hela Sverige kan Resrobot användas. Biljettbokning för långdistansresor görs enklast via respektive resebolags hemsida.

Med lokaltrafik i Stockholms län (SL)

Sollentuna nås enklast med SL pendeltåg, även om det också finns mängder med bussar. Pendeltåg mellan Stockholm City och Märsta, Uppsala eller Upplands Väsby går exempelvis var 7-15:e minut på helger. Från norra utgången på Sollentuna station (längst fram i tågets färdriktning påväg mot tävlingen) är det endast 250 meters gångväg till entrén till Arena Satelliten.

Använd SL för tidtabeller, biljettinformation, samt personlig reseplanering i hela Stockholms län för andra destinationer. Biljetten köper du enklast via SLs app eller genom att blippa ditt kreditkort (contactless) i spärren / biljettautomaten.

--

Travel

By car

The address is Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna, about 20 minutes north of central Stockholm. There is a parking spot behind the venue (on Allfarvägen), which is free of charge on weekends.

Public transport from outside Stockholm county

Lots of different transport companies run trains and buses in Sweden. With long-distance trains, it is probably easiest to book a ticket to either Stockholm central, Märsta, Arlanda or Sundbyberg, and then use the tips for local transport below. With long-distance buses, it is likely Stockholm cityterminalen that applies instead. Resrobot can be used for local and long-distance travel planning throughout Sweden. Ticket booking for long-distance journeys is most easily done via the respective travel company's website.

With local traffic in Stockholm County (SL)

Sollentuna is most easily reached by SL commuter train, although there are also plenty of buses. Commuter trains between Stockholm City and Märsta, Uppsala or Upplands Väsby depart from Stockholm city roughly every 7-15 minutes. From the northern exit at Sollentuna station (in the very front of the train's direction of travel on the way to the competition), it is only a 250 meter walk to the entrance to Arena Satelliten.

Use SL for timetables, ticket information, and personal travel planning throughout Stockholm County for other destinations. The easiest way to buy the ticket is via SL's app or by tapping your credit card (contactless) in the barrier / ticket machine.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsorer & Priser

Stockholmsligan 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra Stockholmsligan med presentkort till medaljörerna i de olika kategorierna enligt nedan (delas endast ut på säsongsfinalen):

Medaljörer i kategorin 3x3x3 tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 1000 kr
2:a plats: 500 kr
3:e plats: 250 kr

Medaljörer i kategorin All-round tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 1000 kr
2:a plats: 500 kr
3:e plats: 250 kr

Varje deltävling har också en slumpad huvudgren, där vinnaren i just den grenen vinner ett presentkort till Cuboss på 100 kr, samt ett symboliskt förstapris inspirerat av säsongens tema...

Dessutom kommer på varje deltävling ett presentkort på Cuboss värt 100 kr att lottas ut till deltagare på prisceremonin, där alla som närvarar har chans att vinna!


Sponsors & Prizes

Stockholmsligan 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has generously chosen to sponsor Stockholmsligan with gift cards for the medalists in the various categories as outlined below (only handed out at the season finale):

Medalists in the category 3x3x3 will receive the following gift cards from Cuboss:
1st place: 1000 SEK
2nd place: 500 SEK
3rd place: 250 SEK

Medalists in the category All-round will receive the following gift cards from Cuboss:
1st place: 1000 SEK
2nd place: 500 SEK
3rd place: 250 SEK

Lastly, each sub-competition has a randomized main event, where the winner of that particular event wins a 100 SEK gift card to Cuboss, and a symbolic first prize inspired by the theme of the season...

In addition, a gift card worth SEK 100 will be randomly drawn to competitors at the award ceremony, where everyone who attends has a chance to win!

Grupper och Personligt Schema

Du hittar tävlingens gruppindelning, samt ditt personliga schema, på competitiongroups.com Detta publiceras senast vid lunchtid samma dag som tävlingen. Glöm dock inte att du måste vara närvarande under en grens båda grupper (oavsett vilken du själv tävlar i), för att kunna hjälpa till med att antingen vara domare, runner eller blandare i den motsatta gruppen.

Groups and Personal Schedule

You can find the groupings for this competition, as well as your personal schedule, at competitiongroups.com (published at lunch on the day of the competition at latest). Don't forget however that you must always be present during both groups of an event (regardless of which one you compete in yourself), so that you can help out with judging, running och scrambling in the opposite group.

Cumulative Time Limit / Uträkningar

Round 1:

Round 1

Round 2:

Round 2

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.