Speedcubing i Lille Friheden 2022


Date
Feb 6, 2022
City
Hvidovre, Denmark
Venue

Lille Friheden

Address
Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre
Contact
Organization team
Organizers
Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Lucas Hansen, and Malte Oliver Bøgh Kjøller
WCA Delegates
Daniel Vædele Egdal and Henrik Buus Aagaard
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Der vil være krav om medbringe et gyldigt coronapas til konkurrencen.
Gæster til deltagere bedes betale 20kr i lokalet.
Konkurrencen afholdes under antagelsen at der ikke indføres yderligere coronarestriktioner som har indflydelse på konkurrencen.


It is a requirement to bring a valid COVID passport for the competition.
Guests to competitors are asked to pay 20kr in the venue.
The competition will be held under the assumption that no further COVID-restrictions will be implemented that affect the competition.

Events
Main event
Number of times bookmarked
21
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 70 competitors.
The base registration fee for this competition is 150 kr. (Danish Krone).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Beboere i Hvidovre kommune kan tilmelde sig gratis. Hvis du bor i Hvidovre og vil gøre brug af dette tilbud skal du skrive det i kommentarfeltet. Du kan fremvise sygesikringskort i lokalet som bekræfelse på at du faktisk bor i Hvidovre


Residents of Hvidovre Municipality can register for free. If you live in Hvidovre and want to use this offer, you will have to write it as a comment during your registration. You can show a 'sygesikringskort' in the venue to verify that you actuallly live in Hvidovre.

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 cumulative * Top 50% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
2x2x2 Cube Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube Final Ao5 5:30.00 cumulative *
7x7x7 Cube Final Mo3 15:00.00 cumulative *
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 15:00.00 cumulative *
3x3x3 One-Handed Final Ao5 4:30.00 cumulative *
Pyraminx Final Ao5 1:00.00

You are viewing the schedule for the venue Lille Friheden.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Copenhagen.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Sunday (February 06, 2022)

From 09:30 AM
To 09:45 AM
Tutorial for new competitors
Lille Friheden
From 09:45 AM
To 10:45 AM
4x4x4 Cube Final
Lille Friheden
Format
Ao5
Time limit
5:30.00 cumulative *
From 10:45 AM
To 11:45 AM
3x3x3 Cube First round
Lille Friheden
Format
Ao5
Time limit
10:00.00 cumulative *
Proceed
Top 50% advance to next round
From 11:45 AM
To 12:35 PM
7x7x7 Cube Final
Lille Friheden
Format
Mo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
From 12:35 PM
To 01:35 PM
Lunch
Lille Friheden
From 01:35 PM
To 02:15 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Lille Friheden
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
From 02:15 PM
To 03:05 PM
3x3x3 One-Handed Final
Lille Friheden
Format
Ao5
Time limit
4:30.00 cumulative *
From 03:05 PM
To 03:55 PM
Pyraminx Final
Lille Friheden
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:55 PM
To 04:50 PM
2x2x2 Cube Final
Lille Friheden
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:50 PM
To 05:25 PM
3x3x3 Cube Final
Lille Friheden
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:25 PM
To 05:40 PM
Cleaning
Lille Friheden
From 05:40 PM
To 05:55 PM
Awards
Lille Friheden

Læs coronaforholdsreglerne her.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.
Vi vil lave en hurtig gennemgang om morgenen, hvor at vi vil forklare hvordan det foregår når man deltager og dømmer.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er fuldført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe noget legitimation, for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, så skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at være stille.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke kan se kameraets skærm, eller at den er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltager borde.

Når en runde er i gang, skal alle deltagere i den igangværende gruppe vente i venteområdet, indtil de bliver kaldt op til at løse.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Vi foreslår at du er der en halv til en hel time, før din første disciplin, da skemaet måske kan ændre sig.

Du vil modtage en email et par dage før konkurrencen. I den vil der stå hvilke mulige ændringer der kan være sket. Den vil også være fuldt ud opdateret, med alt andet information du muligvis vil have brug for.


Read the COVID precautions here.

All competitors must have read the WCA Regulations.
We will have a quick run down in the morning before starting the competition, and explain how to compete and judge.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid identification card, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will then need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please be silent. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is out of sight.

All spectators must remain at least 1,5 meters away from every solving station.

When a round is in progress, then all competitors in the current group must wait in the competitor waiting area, until they get called up to solve.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present, when you have to compete, in the events you are registered for! We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain some changes that might have happened. It will also contain more ‘up to date’ information, which you might need.

Der vil være krav om medbringe et gyldigt coronapas til konkurrencen

Hvis du oplever symptomer inden konkurrencen, så lad være med at komme! Hvis du ankommer med tydelige symptomer vil vi bede dig om at forlade lokalet.
Hvis du udviser symptomer inden for 14 dage efter arrangementet, så kontakt arrangørerne! Vi sender derefter en mail ud til alle deltagere, som advarsel om at en deltager har udvist symptomer (uden at nævne dit navn). Vi tager ikke ansvar for potentiel sygdom, du evt. må påtage dig i anledningen af at deltage i konkurrencen.

Vi vil følge størstedelen af det, der anbefales i WCA’s sikkerhedspolitik. Du bedes læse den her: https://www.worldcubeassociation.org/documents/policies/external/Competition%20Safety.pdf

De vigtigste punkter fra politikken, og yderligere punkter, kan ses nedenunder.

Alle deltagere skal så vidt som muligt afholde 1 meters afstand til hinanden under hele konkurrencen. Den eneste undtagelse er, når man er dommer, hvor man stadig skal prøve at afholde så meget afstand som muligt.

Du bedes se denne video, hvor du kan se proceduren vi følger, når man skal deltage. Du skal slå undertekster til, hvor dansk er en mulighed.

Når du deltager i en disciplin, så vil du blive siddende ved samme bord, fra din gruppe bliver kaldt til at du har færdiggjort alle dine forsøg i runden.

Til konkurrencen vil der være håndsprit forskellige steder, som alle deltagere og gæster skal bruge ofte.

Hvis man er blander, skal man spritte sine hænder af, både før man begynder, og efter gruppen er færdig.


It is a requirement to bring a valid COVID passport for the competition.

If you experience symptoms before the competition, please do not attend! If you show up to the competition with obvious symptoms, we will ask you to leave the room.
If you show symptoms within 14 days after the competition, please contact the organizers! We will then send an email out to all the competitors, as a warning that a competitor has shown symptoms (without naming you). We do not take responsibility for potential illness you may get during the competition.

We will follow the majority of what is listed in the WCA’s Safety Policy. Please read the link below: https://www.worldcubeassociation.org/documents/policies/external/Competition%20Safety.pdf

The most important points from the policy and other points can be seen below.

Every competitor should try to keep a distance of 1 meter between each other during the entire competition. The only exception is when you’re a judge, where you should still try to keep distance as much as possible.

Please watch this video, where you can see the procedure we will follow when competing. Enable the English captions.

When you are competing in an event you will be sitting at the table, from when your group has been called until you have finished all your attempts in the round.

At the competition, hand sanitizer will be available in different places which competitors and guests must use often.

If you’re a scrambler, you must sanitize your hands before the group and after the group is finished.

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

DSF Logo

Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores hjemmeside her, Facebook side her og Facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, har ret til at blive medlem af DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our website here, Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), has the right to become a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Offentlig transport
Fra Københavns hovedbanegård kan du tage et S-tog med linje "A" mod Køge St., Hundige St. eller Solrød Strand St. (Kører ca hvert 10-20 minut, tager ca 12 minutter) til Friheden St. Derefter skal du gå 400-500 meter (5 minutters gang) til venuet. (Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre)

For a more suited route for you, you may have a look at the journeyplanner.

Bil
Hvis du kommer i bil, er der ca 20 parkeringspladser lige ved venuet som er gratis at parkere ved. Hvis alle parkeringspladser er optaget, så er der en parkingskælder i Frihedens centeret ca 500 meter væk fra venuet.


Public transport
From Copenhagen Central Station you can take a S-train with the "A" line going towards Køge, Hundige or Solrød Strand and then jump of at "Friheden St." From there you have to walk around 400 to 500 meters (5 minutes walk) to the venue. (Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre)

Car
If you come by car, there is around 20 parking spots just by the venue wich is free to park at. If all the parking spots are taken, there is a lot of parking spots around Friheden centeret just 5 minutes walk from the venue.

Ca 300 til 500 meter væk (ca 3-5 minutters gang) fra venuet ligger der:
Føtex: Åben fra 07:00 til 21:00
Føtex bageren: Åben fra 07:00 til 19:00
Lidl: Åben fra 08:00 til 22:00
Netto: Åben fra 07:00 til 22:00
Center kebab: Åben fra 11:00 til 18:30
Kong kebab: Åben fra 11:00 til 21:30


Around 300 to 500 meters away (around 3-5 minutes walk) from the venue there is these options:
Føtex: Open from 7 AM to 9 PM
Føtex baker: Open from 7 AM to 7 PM
Lidl: Open from 8 AM to 10 PM
Netto: Open from 7 AM to 10 PM
Center kebab: Open from 11 AM to 6:30 PM
Kong Kebab: Open from 11 AM to 9:30 PM

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.