Cuboss Open 2023


Date
Apr 15 - 16, 2023
City
Uppsala, Sweden
Venue

Life Arena

Address
Axel Johanssons gata, 754 50 Uppsala
Details

A-hallen, follow the signs.

Contact

Contact organizers

Organizers
Daniel Wallin, Sebastian Alanen, SveKub, and Viktor Strindell
WCA Delegates
Daniel Wallin, Leo Lindqvist, and Peter Hugosson-Miller
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkomna till Cuboss Open 2023! Detta blir en väldigt speciell tävling, där WCA-grenarna blandas med en mängd olika specialgrenar. Dessutom kommer det ske väldigt mycket roliga grejer i lokalen. Glöm inte att läsa igenom alla flikar för att se mer om själva tävlingen, och för att inte missa någon viktig information.

--

Welcome to Cuboss Open 2023! This will be a very special competition, where the WCA events are mixed with a variety of special events. In addition, there will be a lot of other fun happenings at the venue. Don't forget to read through all the tabs to learn more about the competition itself, and not to miss any important information.

Events
Main event
Competitors
173
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 215 competitors.
The base registration fee for this competition is 260 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 190 kr för SveKub-medlemmar, 260 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller bli medlem direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 11:e april, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 190 SEK for members of SveKub, and 260 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or become a member right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on April 11th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Elvin Thorsen won with an average of 7.16 seconds in the 3x3x3 Cube event. Alexander Tosting finished second (7.60) and Remo Pihel finished third (8.27).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Elvin Thorsen 5.86 7.16 Sweden 5.8610.497.646.207.63
2x2x2 Cube Elvin Thorsen 1.80 2.12 Sweden 2.202.002.161.802.33
4x4x4 Cube Daniel Wallin 30.94 33.15 Sweden 36.5731.4830.9432.2835.68
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 23.89 DNF Sweden 23.89DNF24.88
3x3x3 One-Handed Leo Lindqvist 11.15 16.08 Sweden 15.6820.3115.9316.6311.15
Pyraminx Elvin Thorsen 2.12 2.45 Sweden 2.932.382.642.342.12
Skewb Elvin Thorsen 2.89 4.17 Sweden 8.424.033.335.142.89

Specialgrenar

På Cuboss Open 2023 kommer vi varva de vanliga WCA-grenarna med en väldans massa roliga specialgrenar! Hela 9 stycken varierade grenar blir det. De flesta kan du se vilka de är i tävlingsschemat, men vissa hålls hemliga fram tills att grenen startar. Du kan också läsa mer om specialgrenarna i listan med regler nedan.

Anmälan till specialgrenarna

För att få tävla i specialgrenarna krävs förhandsanmälan. Anmälan sker genom följande Google formulär. Kom ihåg att många grenar har en maxgräns på antalet deltagare som kan vara med, så vill du kunna delta bör du anmäla dig så snart som möjligt!

Regler för specialgrenarna

 1. 2x2x3. Max antal deltagare: 72. Ta med en egen 2x2x3. Samma regler som WCA-grenen 3x3x3. Snitt av 5 försök, 5:00 sammanlagd tidsgräns för alla lösningar.
 2. Hemligt. Ingen deltagargräns. Regler förklaras på plats, du behöver inte ta med någonting.
 3. Relay (3x3, 2x2, Pyraminx, Skewb). Max antal deltagare: 72. OBS: Grenen är fullsatt, går ej längre att anmäla sig till! Ta med dig en 3x3, 2x2, Pyraminx och en Skewb. Alla pussel kommer blandas samtidigt, och läggas under samma cover. När domaren lyfter på ditt cube cover så har du precis som vanligt 15 sekunder på dig att inspektera alla pussel. Sedan löser du alla pussel så snabbt som möjligt utan att stanna tidtagningen mellan kuberna. Först när du är klar med alla kuber så stannar du tiden. Bäst av 3 försök, 6:00 sammanlagd tidsgränd för alla försök.
 4. Hemligt. Max antal deltagare: 72. OBS: Grenen är fullsatt, går ej längre att anmäla sig till! Regler förklaras på plats, du behöver inte ta med någonting.
 5. 15-pussel. Max antal deltagare: 60. Ta med ett fysiskt 15-pussel. Samma regler som WCA-grenen 3x3x3. Snitt av 5 försök, 5:00 sammanlagd tidsgräns för alla lösningar.
 6. Hemligt. Max antal deltagare: 72. Regler förklaras på plats, du behöver inte ta med någonting.
 7. Lagstafett. Max antal deltagare: Topp 32 av de som anmält sig, rankat efter resultatet i 3x3x3 runda 1. De 32 deltagarna kommer delas in i jämna lag om 4 personer, där lagen placeras in i ett slutspelsträd. Det blir matcher, där två lag möter varandra i en duell. Lagmedlemmarna löser i stafettformat varsin 3x3-kub. Snabbast totala tid vinner, och går vidare i utslagningstävlingen, tills endast en vinnare återstår.
 8. Team Blind. Max antal deltagare: 36 par (72 deltagare). Reglerna är baserade på 3x3x3. Detta är en laggren, det är två tävlande per lag. Varje lag lämnar in en 3x3-kub för blandning. Före varje försök bestämmer de tävlande vem som kommer lösa kuben (lösare) och vem som kommer instruera hen (berättare). Lösaren tar på sig en ögonbindel före inspektionen och tar inte av den förrän slutet av lösningen (när tidtagningen har stoppats). Straff: diskvalificering av försöket (DNF). Det är berättarens uppgift att förklara med ord hur lösaren ska göra för att lösa kuben, utan att lösaren någonsin får se kuben. Precis som vanligt gäller 15 sekunders inspektionstid och att lösaren startar och stoppar en Stackmat timer i tidtagningssyfte. Båda tävlande får röra kuben under inspektionen. I motsats till 3x3x3 med Ögonbindel ska ingen skärm hållas mellan lösaren och kuben. På grund av detta ska lösaren hålla kuben så att ögonbindeln klart hindrar hen från att se kuben. Straff: diskvalificering av försöket (DNF). Efter att lösaren startat tidtagningen får bara hen röra kuben och timern. Straff: Diskvalificering av försöket (DNF). Bäst av 3 försök, 10:00 sammanlagd tidsgränd för alla försök.
 9. Frågesport. Ingen deltagargräns. Regler förklaras på plats, du behöver inte ta med någonting.

--

Special events

At Cuboss Open 2023, we will alternate the regular WCA events with a whole lot of fun special events! There will be a total of 9 varied events. You can see most of them in the competition schedule, but some are kept secret until the event starts. You can also read more about the special events in the list of rules below.

Registration for the special events

In order to compete in the special events, advance registration is required. Registration takes place through the following Google form. Remember that many special events have a competitor limit, so make sure to register early if you want to guarantee your spot!

Rules for the special events

 1. 2x2x3. Competitor limit: 72. Bring a 2x2x3. Same rules as the WCA event 3x3x3. Average of 5, 5:00 cumulative time limit.
 2. Secret. No competitor limit. Rules are explained on site, you don't need to bring anything.
 3. Relay (3x3, 2x2, Pyraminx, Skewb). Competitor limit: 72. The event is now full, you can no longer register for it! Bring a 3x3, 2x2, Pyraminx and a Skewb. All puzzles will be scrambled at the same time, and be placed under the same cover. When the judge lifts your cube cover, you have 15 seconds to inspect all the puzzles, just as usual. Then you solve all the puzzles as quickly as possible without stopping the timing between the cubes. Only when you have solved all the cubes do you stop the timer. Best of 3, 6:00 cumulative time limit.
 4. Secret. Competitor limit: 72. The event is now full, you can no longer register for it! Rules are explained on site, you don't need to bring anything.
 5. 15 puzzle. Competitor limit: 60. Bring a physical 15 puzzle. Same rules as the WCA event 3x3x3. Average of 5, 5:00 cumulative time limit.
 6. Secret. Competitor limit: 72. Rules are explained on site, you don't need to bring anything.
 7. Team relay. Maximum number of participants: Top 32 of those who registered, ranked by result in 3x3x3 round 1. The 32 participants will be divided into even teams of 4 people, where the teams are placed in a playoff tree. There will be matches, where two teams meet each other in a duel. The team members solve a 3x3 cube each in relay format. Fastest overall time wins, and move on in the elimination bracket until only one winner remains.
 8. Team Blind. Competitor limit: 36 teams (72 competitors). The rules are based on 3x3x3. This is a team event, there are two competitors per team. Each team submits a 3x3 cube for scrambling. Before each attempt, the contestants decide who will solve the cube (solver) and who will instruct them (caller). The solver puts on a blindfold before the inspection and does not remove it until the end of the solve (when the timing has stopped). Penalty: disqualification of the attempt (DNF). It is the caller's job to explain in words how the solver must do to solve the cube, without the solver ever seeing the cube. Just as usual, 15 seconds of inspection time applies and the solver starts and stops a Stackmat timer for timing purposes. Both contestants are allowed to touch the cube during the inspection. In contrast to 3x3x3 Blindfolded, no paper should be held between the solver and the cube. Because of this, the solver must hold the cube so that the blindfold clearly prevents him from seeing the cube. Penalty: disqualification of the attempt (DNF). After the solver starts the timer, only he can touch the cube and the timer. Penalty: Disqualification of the attempt (DNF). Best of 3, 10:00 cumulative time limit.
 9. Quiz. No competitor limit. Rules are explained on site, you don't need to bring anything.

Kul i lokalen

Det kommer ske en mängd olika roliga saker i tävlingslokalen under Cuboss Open 2023! Det handlar bland annat om:
* Alla deltagare kommer kunna hämta ut en gratis goodiebag under incheckningen.
* Cuboss kommer sälja kuber på plats i lokalen.
* Det finns fikaförsäljning på plats (korv, toast, fika, dryck etc).
* Tipsrunda.
* Designtävlingar.
* Lekar med fina priser.
* Prova på roliga och annorlunda pussel.

Fun zone

There will be a variety of fun things happening in the competition venue during Cuboss Open 2023! It includes, among other things:
* All participants will be able to pick up a free goodie bag during check-in.
* Cuboss will sell cubes on site.
* You can buy some Swedish fika on site (sausages, toast, coffee, drinks, etc).
* Quizzes.
* Design competitions.
* Fun games with prizes.
* Try fun and different puzzles.

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller bli medlem direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet och återbetalar rabatten vid två tillfällen, en gång 24 timmar efter att anmälan öppnat, och en gång när anmälan stängt.
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or become a member right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership and refund the discount at two occasions, once 24 hours after registration opens, and once when registration has closed.
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

På lördag innan 2x2 kommer vi demonstrera hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We will have a demonstration showing how the competing process works on Saturday before 2x2, but we highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vi kommer ha en deltagarintroduktion på lördag morgon för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver bara vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja incheckningen, och för att vara på den säkra sidan ifall schemat påverkas något under tävlingen.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

We will have a competitor tutorial for new participants on Saturday morning, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You only need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the chek-in, and also compensate for any slight changes in schedule.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Resa

Med Bil

Lokalen är belägen i korsningen Axel Johanssons gata / Fyrislundsgatan i Uppsala. Det finns en stor gratis parkering intill lokalen.

Med Tåg

Boka först en biljett till Uppsala centralstation. Tågbiljetter bokas enklast på www.sj.se.
Därifrån använder du den information om lokaltrafiken som listas nedan. Kom ihåg att medlemmar i SveKub reser med upp till 10% rabatt hos SJ, mer information finns på Sveroks hemsida.

Med Lokaltrafik

Lokalen ligger alldeles intill busshållplats "Axel Johanssons gata". Hållplatsen trafikeras av både stadsbusslinje 7 (från centrala Uppsala) samt ringlinje 1 (med byte för att nå exempelvis Uppsala centralstation). Se ULs hemsida för mer informtation om biljetter, tidtabeller och reseplanerare. Biljett köper du enklast i ULs app, (zon 1, Uppsala innerstad), alternativt med SL + UL tilläggsbiljett om du endast åker från Storstockholm.

Med Flyg (till Arlanda flygplats)

Uppsala ligger bara 18 minuters tågresa från Arlanda C. Om du vill åka från Arlanda till lokalen på en biljett kan du använda samma SL + UL-biljett på SL-pendeltåget och lokalbussarna i Uppsala (se UL:s hemsida). Det finns dock fler tåg, kolla till exempel SJ.

Tänk dock på att ta tåget från Arlanda ger en extra avgift på cirka 130 kr som ska betalas om du är 18 år eller äldre, vilket ger en totalpris på 231 kr för vuxna och 192 kr för 18-19 åringar. Vill du spara lite pengar kan du ta den långsammare UL-bussen 801, som avgår till Uppsala från Arlanda terminal 4. Det tar cirka 44 minuter, men kostar endast 99 kr för vuxna och 60 kr för barn.


Travel

By Car

The venue is located in the crossing between Axel Johanssons gata / Fyrislundsgatan in Uppsala. There is a big parking lot that is free of charge right by the venue.

By Train

First, book a train seat to Uppsala central station. Train tickets are most easily booked at www.sj.se. From there, use the local transport tips listed below. Remember that SveKub members travel at an up to 10% discount with SJ, more details can be found at the Sverok website.

By Local Transport

The venue is right next to the "Axel Johanssons gata" bus stop. The stop is served by both city bus line 7 (from central Uppsala) and ring line 1 (with a change needed to reach, for example, Uppsala central station). See UL's website for more information on tickets, timetables and travel planners. The easiest way to buy a ticket is via the UL app, (zone 1, Uppsala inner city), alternatively with SL + UL combination ticket if you only leave from greater Stockholm.

By Plane (to Arlanda airport)

Uppsala is only an 18-minute train ride from Arlanda C, in case you fly in from abroad. If you want to travel from Arlanda to the venue in one go, you can use the same SL + UL ticket on the SL commuter train and the local buses in Uppsala (see UL's website). There are however more trains available, check for example SJ.

Remember, however, that taking the train from Arlanda will result in an extra fee of around 130SEK to be paid if you are 18 years or older, resulting in a total fare of 231 SEK for adults and 192 SEK for 18-19 year olds. If you are travelling on a budget, you can go for the slower UL bus 801, leaving for Uppsala from Arlanda terminal 4. It takes approximately 44 minutes, but costs only 99 SEK for adults and 60 SEK for children.

Boende

Deltagare och gäster kommer kunna övernatta i lokalen gratis. Glöm inte att ta med sovgrejer! Obligatorisk anmälan sker här.

Om du föredrar hotell / vandrarhem går det att hitta många bra alternativ i Uppsala via exempelvis booking.com.


Accommodation

Competitors and guests will be able to stay the night at the venue for free. Don't forget to bring sleeping gear! The compulsory reservation is made here.

If you prefer hotels / hostels, you can find many good options via for example booking.com.

Mat

Fikaförsäljning

Det kommer finnas fikaförsäljning på plats i lokalen! Här kan du bland annat köpa korv, toast, fika, dryck osv. Mer information följer.

Övrigt

Det finns gott om både snabbmatsrestauranger och grillställen i närområdet. Till närmsta mataffär (ICA / Coop / Willys) är det dock en dryg kilometer.

Food

Café

There will be a small café open at the venue! Here, you will be able to hot dogs, toasts, sweets, soft drinks etc. More information will follow.

Other options

There are plenty of both fast food restaurants and other restaurants in the immediate area. However, the nearest grocery store (ICA / Coop / Willys) is about a kilometer away.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsorer & Priser

Cuboss Open 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra tävlingen med presentkort till medaljörerna i de olika grenarna enligt nedan:

Medaljörer i 3x3x3 tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 300 kr
2:a plats: 200 kr
3:e plats: 100 kr

Medaljörer i resterande WCA-grenar tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 150 kr
2:a plats: 75 kr
3:e plats: 50 kr

Medaljörer i varje specialgren tilldelas gåvor från Cuboss enligt följande:
1:a, 2:a och 3:e plats: Hemlig kub...

Cuboss kommer också dela ut priser till:
Bästa senior (30 år och äldre)
Bästa junior (9 år och yngre)
Bästa tjej
Bästa nykomlingen (tävlar för första gången)

Dessutom kommer 3 presentkort på Cuboss värda 100 kr att lottas ut till deltagare på prisceremonin, där alla som närvarar har chans att vinna ett!


Sponsors & Prizes

Cuboss Open 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has generously chosen to sponsor the competition with gift cards for the medalists in the various event as outlined below:

Medalists in 3x3x3 will receive the following gift cards from Cuboss:
1st place: 300 SEK
2nd place: 200 SEK
3rd place: 100 SEK

Medalists in all other WCA-events will receive the following gift card from Cuboss:
1st place: 150 SEK
2nd place: 75 SEK
3rd place: 50 SEK

The winners of all special events will also receive gifts from Cuboss:
1st, 2nd and 3rd place: Secret cube...

Cuboss will also award prizes to:
Best Senior (30 years and older)
Best Junior (9 years and under)
Best girl
Best newcomer (competing for the first time)

In addition, 3 gift cards worth SEK 100 will be randomly drawn to competitors at the award ceremony, where everyone who attends has a chance to win one!

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.