Södertälje New Year 2022


Date
Jan 15, 2022
City
Södertälje, Sweden
Venue

Sankt Ansgars Kyrka

Address
Biborgsgatan 2, 152 41 Södertälje
Contact

Lukas Noel

Organizers
Lukas Noel and SveKub
WCA Delegates
Anders Berggren, Daniel Wallin, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkommen till Södertälje New Year 2022!

Se till att läsa igenom alla flikar här på sidan innan du anmäler dig. Där finns mycket viktig information, bland annat om smittskyddsåtgärdena som kommer gälla på tävlingen.

Notera också att medlemmar i SveKub får 25% rabatt! Läs mer om hur det fungerar på fliken SveKub och i anmälan.

--

Welcome to Södertälje New Year 2022!

Make sure that you read through all the tabs on this page before registering. They have a lot of important information, including the COVID prevention measures that will be in effect during the competition.

Also note that members of SveKub get a 25% discount! See the tab SveKub and the registration page for more info.

Events
Main event
Number of times bookmarked
14
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 48 competitors.
The base registration fee for this competition is 200 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar torsdagen den 11:e november, klockan 21:00 svensk tid.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 150 kr för SveKub-medlemmar, 200 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 7:e januari, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Thursday November 11th, at 20:00 Swedish time.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 150 SEK for members of SveKub, and 200 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on January 7th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 5:00.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 2:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube Final Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 1:15.00
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 15:00.00 cumulative *
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 45.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Pyraminx First round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Skewb First round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00

You are viewing the schedule for the venue Sankt Ansgars Kyrka.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (January 15, 2022)

From 09:30 AM
To 10:00 AM
Check in
Main room
From 10:00 AM
To 10:10 AM
Tutorial for new competitors
Main room
From 10:10 AM
To 11:00 AM
2x2x2 Cube First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 11:00 AM
To 12:10 PM
3x3x3 Cube First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:10 PM
To 12:55 PM
Pyraminx First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 12:55 PM
To 01:40 PM
Skewb First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 01:40 PM
To 02:25 PM
Lunch
Main room
From 02:25 PM
To 03:30 PM
4x4x4 Cube Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:15.00
From 03:30 PM
To 04:25 PM
3x3x3 One-Handed First round
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 45.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 04:25 PM
To 05:10 PM
3x3x3 Cube Second round
Main room
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 05:10 PM
To 05:45 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
From 05:45 PM
To 06:00 PM
Skewb Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:00 PM
To 06:15 PM
Pyraminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:15 PM
To 06:35 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:35 PM
To 06:50 PM
2x2x2 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:50 PM
To 07:20 PM
3x3x3 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 07:35 PM
To 07:45 PM
Awards
Main room

COVID-19

WCAs Competition Safety Policy agerar grund för vårat förebyggande arbete. Följande restriktioner kommer att gälla under tävlingen:

 • Självklart stannar alla med sjukdomssymptom hemma.
 • Avståndet mellan deltagare ska hållas till minst en meter och vi ska sprida ut oss så mycket vi kan.
 • Handdesinfektion kommer finnas tillgängligt under hela tävlingen. Vi tvättar och spritar händerna ofta, samt desinficerar pussel före varje tävlingsomgång.
 • Vi lånar inte pussel av varandra.
 • Alla deltagare ska ha med egen penna. Ta gärna med flera, och låna inte av varandra.
 • Du som tävlande har om du vill rätt att exempelvis ha med eget cube cover, och att desinficera tävlingsytan före dina försök.
 • WCA rekommenderar att deltagare har på sig munskydd i tävlingslokalen.
 • Vissa ändringar angående domare och runners kommer implementeras, för att minimera kontaktpunkter. Detta inkluderar:
  • Alla tävlingsomgångar kommer använda fasta platser, med en tävlingsstation per bord.
  • Domaren sitter vid kortsidan av bordet, minst en meter från den tävlande.
  • Endast den tävlande ska röra vid timern. Detta innebär att det är den tävlande som startar och nollställer timern före sitt försök, notera dock att det fortfarande är domarens ansvar att se till att detta blir gjort.
  • Efter försöket lossar den tävlande på timern, och vänder den mot domaren så att tiden kan antecknas.
  • Varken domare eller runners ska komma i kontakt med pusslen. Detta innebär att det är den tävlande som lägger pusslet i sitt cube cover efter försöket. Domaren bör inte röra pusslet om så inte krävs för att avgöra om det är löst.
  • Domaren räcker upp handen för att tillkalla runner, istället för att hålla upp cube cover.
  • Denna process demonstreras i den här videon (aktivera undertexter).

COVID-19

WCA's Competition Safety Policy acts as the foundation for our preventative work. The following restrictions will be in effect:

 • Everyone with signs of illness will of course stay at home.
 • The distance between competitors should at all times be at least one meter and we will spread out as much as possible.
 • Hand sanitizer will be available during the entire competition. We will wash and sanitize our hands often, aswell as disinfect puzzles before each round.
 • We will not borrow puzzles from each other.
 • All competitors must bring their own pen. Feel free to bring several, and don't borrow from each other.
 • If you as a competitor wish, you have the right to for example bring your own cube cover, and to disinfect the competing surface before your attempts.
 • The WCA recommends that you wear a face mask in the competition venue.
 • Some changes regarding judges and runners will be implemented, to minimize contact points. This includes:
  • All rounds will be using fixed seating, with one competing station per table.
  • The judge will be seated at the short side of the table, at least 1 meter away from the competitor.
  • The competitor should be the only person touching the timer during a round. This means that the competitor will be the one starting and resetting the timer. It should be noted that it is still the judge’s responsibility that this is carried out.
  • After the attempt, the competitor removes the timer from the stackmat, and turns it so that the judge can read the time without approaching the competitor.
  • Neither judges nor runners should come in contact with the puzzles. This means that the competitor will be the one putting the cube into the cover after the attempt, and the judge should not touch the puzzle unless necessary to determine whether or not the puzzle is solved.
  • The judge should raise their hand to alert a runner, instead of raising the cube cover.
  • This process is demonstrated in this video (activate subtitles).

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vi kommer ha en deltagarintroduktion på lördag morgon för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 20 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 20 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

We will have a competitor tutorial for new participants on Saturday morning, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

På lördag morgon innan 2x2 kommer vi demonstrera hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We will have a demonstration showing how the competing process works on Saturday morning before 2x2, but we highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Boende

Eftersom detta är endagstävling kommer det inte ordnas något deltagarboende denna gång. Det finns dock många hotell i Södertälje, varav det närmaste är "Chefens Hotell" som ligger cirka 200 meter bort. Kolla annars gärna webbplatser såsom Booking.com för att hitta det alternativ som passar dig bäst.


Accomodation

Since this is a one day comp, there will be no sleeping organized at the venue. However there are many hotels in Södertälje. The closest one is "Chefens Hotel" which is ca 200 meters away. Feel free to check sites such as Booking.com to find the option best suitable for you.

Resa

Med Bil

Adressen är Biborgsgatan 2, 152 41 Södertälje, vilket är precis intill motorväg E4/E20. Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser utanför lokalen, men du bör kunna hitta en plats i de närliggande områdena i Södertälje. Parkering är vanligtvis gratis på lördagar.

Med Tåg

Boka en biljett till Stockholms centralstation eller Södertälje Syd station, beroende på vad som passar dig bäst. Tågbiljetter till dessa såväl som för andra destinationer kan bokas på www.sj.se. Därifrån använder du den information om lokaltrafiken som listas nedan. Kom ihåg att medlemmar i SveKub reser med upp till 10% rabatt hos SJ, mer information finns på Sveroks hemsida.

Med Lokaltrafik

Lokalen ligger i centrala Södertälje, lätt att nå med kollektivtrafik från både Stockholms centralstation och Södertälje syd station. Använd www.sl.se för att hitta din personliga resplan, samtidigt som du anger antingen adressen "Biborgsgatan 2" eller närmaste hållplats "Polhemsgatan" som din slutgiltiga destination.


Travel

By Car

The address of the venue is Biborgsgatan 2, 152 41 Södertälje, which is very close to the E4/E20 highway. There is limited parking available outside the venue, but you should be able to find a spot in the surrounding areas of Södertälje. Parking is usually free on Saturdays.

By Train

Book a train seat to Stockholm central station or Södertälje Syd station, whichever suits you best. Train tickets for these as well as other destinations can be booked at www.sj.se. From there, use the local transport tips listed below. Remember that SveKub members travel at an up to 10% discount with SJ, more details can be found at the Sverok website.

By Local Transport

The venue is located in central Södertälje, easy to reach by public transport from both Stockholm central station and Södertälje syd station. Use www.sl.se to find your personal plan, while making sure to enter either the adress "Biborgsgatan 2" or the closest stop "Polhemsgatan" as your final stop.

Mat

Det finns många resturanger nära lokalen, den närmaste är endast 150 meter bort. Det finns också många fler resturanger i centrum av Södertälje vilket endast är 600 meter bort, så du kommer inte ha några problem att hitta en under lunchpausen.


Food

There are many resturants near the venue, the closest one being 150 meters away. There are also many more resturants in the center of Södertälje which is only about 600 meters away, so you will have no problem finding one during the lunch break.

Live-resultat

Vi kommer att använda WCA Live för live-resultat. En länk till den tävlingsspecifika sidan kommer snart. Sidan kommer uppdateras under dagarna före tävlingen, och detta är också den sida som du besöker för att se live-resultaten under tävlingens gång, samt se dina egna tider och om du gick vidare till nästa runda eller ej.


Live Results

We are going to use WCA-Live for live results. A link to the competition specific page is coming soon. The page will be updated during the days before the competition, and this is also the page which you should visit to see the live results during the competition, see your own times and whether you proceeded to the next round or not.

Sponsor & Priser

Tävlingen sponsras av kub-butiken Cuboss.
Alla medaljörer i samtliga grenar tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:

1:a plats: 100 kr
2:a plats: 60 kr
3:e plats: 40 kr


Sponsor & Prizes

This competition is sponsored by the cube store Cuboss.
All medalists in every event will receive the following gift cards from Cuboss:

1:st place: 100 SEK
2:nd place: 60 SEK
3:rd place: 40 SEK

Cuboss

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.