Ho Chi Minh Open 2022


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 500 competitors.
The base registration fee for this competition is 150,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Lưu ý khi tham gia giải:
- Tất cả lệ phí thi phải được chuyển khoản trước
- Lệ phí thi là 150.000đ cho toàn bộ môn thi đấu
- Các bạn xem thêm thông tin ở mục "nhà tài trợ" để có thông tin về ưu đãi của ZyoRubik cho lệ phí thi
- Sau khi đăng ký và chuyển khoản lệ phí, thời gian xác nhận đăng ký là 2-3 ngày làm việc. Nếu có thắc mắc, các bạn có thể email cho BTC.

Thông tin chuyển khoản đăng ký:
- Tên: Đỗ Công Toàn
- Số tài khoản: 0331000480451
- Ngân hàng: Vietcombank
- Nội dung chuyển khoản: Tên, ngày tháng năm sinh, các môn thi;
- Ví dụ: Nguyen Van A, 20/10/1995, 3 mon: 3x3 2x2 4x4
- Ví dụ: Nguyen Van B, 11/11/1994, Tat ca mon thi

Trong trường hợp huỷ đăng ký:
- Email cho BTC thông tin đã chuyển khoản, kèm hình chụp chuyển khoản, BTC sẽ hoàn tiền trước ngày 20/11/2022


Note for registration:
- All fee must be paid in advance via bank transfer
- The fee is 150.000 for all events
- Please check "Sponsor" for information regarding free entry from ZyoRubik
- After trasnferring the fee, the verification period is 2-3 days
- All registration without paying fee will be canceled.

Transfer information
- Account name: Do Cong Toan
- Account number: 0331000480451
- Bank: Vietcombank
- Note: Please kindly input your name, DOB and the events you registered
- Example: "John Doe, 10/10/1995, All events"

For cancellation:
- Please email to us in case you want to cancel for refund. Please kindly note the latest date for refund is 20/11/2022. We will not process any refund after that date.


Registration closed 2 months ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.