Cubing Kazakhstan Nationals 2022


Information

Пожалуйста, смотрите наш Инстаграм аккаунт(https://instagram.com/speedcubing_ksf?utm_medium=copy_link). Вся информация и новости по соревнованиям будет в нашем инстаграме.

 1. Организаторы не несут ответственности за утерю личных вещей.

 2. Мы настоятельно рекомендуем использовать на головоломках отличительные отметки (Внутри кубика или под крышкой детальки) , по которым их легко может идентифицировать владелец.


После оплаты взноса ваша фамилия появится на сайте. Это означает, что ваша заявка принята. Если вы не оплатили взнос, то примерно за 1 неделю до и непосредственно перед закрытием регистрации вы получите письмо с напоминанием о необходимости оплатить взнос для подтверждения своего участия. Обязательно проверяйте свой ящик и папку СПАМ. Если вы не оплатите взнос, то Ваша заявка не будет принята. Если Вы подали заявку и оплатили взнос, но в течении 2-х рабочих дней ее не подтвердили, сразу обратитесь к организаторам (не считая выходные дни).
В день соревнований участнику при себе нужно иметь документ удостоверяющий личность.


Біздің Instagram парақшамызды қараңыз (https://instagram.com/speedcubing_ksf?utm_medium=copy_link). Байқау туралы барлық ақпарат пен жаңалықтар біздің instagram желісінде болады.

1.Жеке заттар жоғалуына ұйымдастырушылар жауапты емес.

 1. Пазлдарда ерекше белгілерді пайдалануды ұсынамыз (текшенің ішінде немесе бөліктің мұқабасының астында), белгі арқылы иесі оларды оңай анықтауға мүмкіндік береді.

Төлемді төлегеннен кейін сіздің аты-жөніңіз сайтта пайда болады. Бұл сіздің өтінішіңіз қабылданғанын білдіреді. Егер сіз жарнаны төлемеген болсаңыз, онда тіркеуден шамамен 1 апта бұрын және тіркеуді жаппас бұрын, сіз өзіңіздің қатысуыңызды растау үшін жарнаны төлеу қажеттілігі туралы ескерту хат аласыз. Міндетті түрде Жәшік пен СПАМ қалтасын тексеріңіз. Егер сіз жарнаны төлемесеңіз, онда сіздің өтініміңіз қабылданбайды. Егер сіз өтінім беріп, жарнаны төлеген болсаңыз, бірақ оны 2 жұмыс күні ішінде растамаған болса, дереу Ұйымдастырушыларға хабарласыңыз (демалыс күндерін есептемегенде).
Жарыс күні қатысушыда өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы қажет.


Please see our Instagram account (https://instagram.com/speedcubing_ksf?utm_medium=copy_link). All information and news on the competition will be on our instagram.

 1. The organizers are not responsible for the loss of personal belongings.

 2. We strongly recommend using distinctive marks on the puzzles (Inside the cube or under the cover of the part), by which the owner can easily identify them.


After paying the fee, your name will appear on the site. This means that your application has been accepted. If you have not paid the fee, you will receive an email reminding you to pay the fee to confirm your participation approximately 1 week before and immediately before the registration closes. Be sure to check your inbox and SPAM folder. If you do not pay the fee, your application will not be accepted. If you submitted an application and paid the fee, but did not confirm it within 2 working days, immediately contact the organizers (excluding weekends).
On the day of the competition, the participant must have an identity document with him.

Events
Main event
Competitors
82
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 350 competitors.
The base registration fee for this competition is 10,000 ₸ (Kazakhstani Tenge).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 500 ₸ (Kazakhstani Tenge).

Перед подачей заявки ознакомьтесь с информацией о регистрации.

Регистрация с неправильно введенным именем и фамилией не будут приняты, пожалуйста внимательно проверьте внесенные данные.
Подача заявки и оплата взноса за участие или входного билета гостя/зрителя означает, что Вы ознакомлены и согласны с правилами проведения чемпионата


1.Стоимость участия не зависит от количества выбранных дисциплин и периода оплаты регистрации:

Базовый билет, он включает в себя от 2 до 12 дисциплин. Стоимость базового билета составляет 10000 тенге. За каждую дополнительную дисциплину доплата 1000 тенге.
Если участник берет только одну дисциплину, то взнос составит 3000 тенге.

В целях соблюдения графика расписаний, убедительная просьба не регистрироваться в дисциплинах, в которых участник знает что не проходит Катофф и лимит.

2.Стоимость входа для зрителей на 3 дня:

Стоимость билета для зрителей на 3 дня составляет 1000 тенге.

Как оплатить взнос для участника:
1. Перевести сумму взноса на карту Kaspi Gold: 4400 4301 0543 4341
или по номеру: 8 701 917 00 77 (Алихан Е.)
2. Отправить фото квитанции о переводе, Имя Фамилия участника на
номер WhatsApp: 8 701 917 00 77

В связи с отсутствием в России и Беларуси системы платежей PayPal и иных доступных систем платежей, для подтверждения заявки на участие, Вам необходимо внести взнос на карту Газпромбанк 4874 1703 9031 5667 (Матвеев Михаил) и отправить фото квитанции о переводе, Имя Фамилия участника на
номер WhatsApp: 8 701 917 00 77

За одну дисциплину-400 рублей

от 2 до 12 дисциплин-1400 рублей

за дополнительные дисциплины доплата-150 рублей

за билет гостя на 3 дня-150 рублей


Өтініш бермес бұрын тіркеу туралы ақпаратты қарап шығыңыз.

Аты-жөні қате енгізілген тіркеу қабылданбайды, енгізілген деректерді мұқият тексеріңіз.
Өтінім беру және қатысу жарнасын немесе қонақ/көрерменге кіру билетін төлеу чемпионат ережелерімен таныс екеніңізді және келісетініңізді білдіреді.


1.Қатысу құны таңдалған дисциплиналар санына және тіркеу төлем мерзіміне байланысты емес:

Негізгі билет, ол 1-ден 12-ге дейінгі дисциплиналарді қамтиды. Негізгі билет құны – 10 000 теңге. Әрбір қосымша дисциплина ақысы 1000 теңгені құрайды.
Егер қатысушы бір ғана тәртіпті алатын болса, онда жарна 3000 теңгені құрайды.

Жоспарлау кестесін сақтау үшін, қатысушы Катофф пен лимиттен өтпейтінін білетін пәндерге тіркелмеуіңізді сұраймыз.

2.Көрермендерге 3 күндік кіру ақысы:

Көрермендерге 3 күндік билет құны 1000 теңге.

Мүшелік жарнаны қалай төлеуге болады:
1. Салым сомасын Kaspi Gold картасына аударыңыз: 4400 4301 0543 4341
немесе нөмірі бойынша: 8 701 917 00 77 (Алихан Е.)
2. Аударым түбіртегінің фотосуретін, қатысушының аты-жөнін жіберіңіз
whatsapp нөмірі: 8 701 917 00 77

Ресей мен Беларусьте PayPal төлем жүйесінің және басқа қолжетімді төлем жүйелерінің болмауына байланысты қатысуға өтінімді растау үшін Газпромбанк картасына 4874 1703 9031 5667 (Михаил Матвеев) жарна салып, фотосуретті жіберу керек. аударым туралы түбіртек, қатысушының аты-жөні
whatsapp нөмірі: 8 701 917 00 77

Бір пән үшін - 400 рубль

2-ден 12-ге дейін пәндер - 1400 рубль

қосымша пәндер үшін қосымша ақы - 150 рубль

3 күнге қонақ билеті үшін - 150 рубль


Please review the registration information before applying.

Registration with an incorrectly entered name and surname will not be accepted, please carefully check the entered data.
Submission of an application and payment of a participation fee or an entrance ticket for a guest / spectator means that you are familiar with and agree with the rules of the championship


1.The cost of participation does not depend on the number of selected disciplines and the registration payment period:

Basic ticket, it includes from 2 to 12 events. The cost of a basic ticket is 10,000 tenge. For each additional event additional payment is 1000 tenge.
If the participant takes only one event, then the fee will be 3000 tenge.

In order to comply with the scheduling schedule, we kindly ask you not to register in disciplines in which the participant knows that he does not pass the Cutoff and the limit.

2.Entrance fee for viewers for 3 days:

Ticket price for spectators for 3 days is 1000 tenge.

How to pay the membership fee:
1. Transfer the deposit amount to the Kaspi Gold card: 4400 4301 0543 4341
or by number: 8 701 917 00 77 (Alikhan Y.)
2. Send a photo of the transfer receipt, First name Last name of the participant to
whatsapp number: 8 701 917 00 77

Due to the absence of the PayPal payment system and other available payment systems in Russia and Belarus, in order to confirm the application for participation, you need to make a contribution to the Gazprombank card 4874 1703 9031 5667 (Mikhail Matveev) and send a photo of the receipt of the transfer, First name Last name of the participant to
whatsapp number: 8 701 917 00 77

For one event - 400 rubles

from 2 to 12 events - 1400 rubles

for additional events surcharge-150 rubles

for a guest ticket for 3 days - 150 rubles

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Abylai Orazalin (Абылай Оразалин) won with an average of 8.34 seconds in the 3x3x3 Cube event. Artem Ganzha finished second (8.68) and Nurasyl Kurmangali (Нурасыл Курмангали) finished third (8.92).

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Abylai Orazalin (Абылай Оразалин) 6.77 8.34 Kazakhstan 7.299.199.276.778.53
2x2x2 Cube Aibolat Barys 2.41 2.80 Kazakhstan 2.413.102.582.733.43
4x4x4 Cube Asanali Zhanabayev (Асанали Жанабаев) 31.70 35.15 Kazakhstan 33.1331.7040.1839.7732.54
5x5x5 Cube Diasbek Zhuraev (Диасбек Жураев) 56.33 1:06.04 Kazakhstan 56.331:04.221:09.591:09.621:04.30
6x6x6 Cube Aral Askarov 1:50.53 NR 2:00.34 Kazakhstan 2:04.471:50.532:06.01
7x7x7 Cube Aral Askarov 2:51.21 2:58.21 Kazakhstan 2:51.212:51.983:11.45
3x3x3 Blindfolded Diasbek Zhuraev (Диасбек Жураев) 1:30.38 DNF Kazakhstan 1:30.382:22.57DNF
3x3x3 Fewest Moves Nikita Loika 26 33.67 Belarus 264134
3x3x3 One-Handed Artem Ganzha 13.50 14.88 Russia 15.2715.3713.5015.2014.16
Clock Lev Bruskov (Лев Брусков) 5.05 5.38 Russia 5.055.505.056.055.60
Megaminx Aset Agabekov (Асет Агабеков) 46.33 49.46 Kazakhstan 46.3347.6648.4552.2752.91
Pyraminx Zhansen Shingis (Жансен Шингис) 2.68 3.64 Kazakhstan 3.794.212.924.772.68
Skewb Duman Talgatuly (Думан Талгатулы) 2.31 3.80 Kazakhstan 6.472.722.314.883.81
Square-1 Damir Isakov (Дамир Исаков) 8.37 10.73 Kazakhstan 9.9310.6236.5711.638.37
3x3x3 Multi-Blind Lev Bruskov (Лев Брусков) 2/2 13:19 Russia 2/2 13:19
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 50% advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
2x2x2 Cube First round Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:30.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 3:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
5x5x5 Cube First round Bo2 / Ao5 5:00.00 2 attempts to get < 2:30.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 5:00.00
6x6x6 Cube Final Bo1 / Mo3 5:00.00 1 attempt to get < 3:30.00
7x7x7 Cube Final Bo1 / Mo3 7:00.00 1 attempt to get < 4:30.00
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 10:00.00
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 50.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Clock First round Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Megaminx First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:30.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
Pyraminx First round Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Skewb First round Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Square-1 First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 20:00.00
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 30:00.00
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue NIS ASTANA.
The schedule is displayed in the timezone Asia/Almaty.
Add to calendar

Display the schedule as:
Display schedule for:
ALL

Schedule for Friday (November 04, 2022)

From 08:45 AM
To 09:00 AM
MultiBlind Submission
Blind room
From 09:00 AM
To 04:00 PM
Registration
Main hall
From 09:00 AM
To 10:00 AM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Blind room
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 09:40 AM
To 10:00 AM
Tutorial for new competitors
Main hall
From 10:00 AM
To 10:30 AM
6x6x6 Cube Final
Main hall
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
5:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 3:30.00
From 10:30 AM
To 11:00 AM
7x7x7 Cube Final
Main hall
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
7:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 4:30.00
From 11:00 AM
To 12:00 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Main hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 12:00 PM
To 12:45 PM
Megaminx First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:30.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 12:45 PM
To 01:45 PM
Lunch
Main hall
From 01:45 PM
To 02:20 PM
Square-1 First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 02:20 PM
To 02:50 PM
Clock First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 02:50 PM
To 03:30 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main hall
Format
Bo3
Time limit
10:00.00
From 03:30 PM
To 04:00 PM
5x5x5 Cube First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
5:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:30.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 04:00 PM
To 05:00 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Blind room
Format
Bo3
Time limit
20:00.00
From 05:00 PM
To 06:00 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Main hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour

Schedule for Saturday (November 05, 2022)

From 09:00 AM
To 03:00 PM
Registration
Main hall
From 09:10 AM
To 10:00 AM
5x5x5 Blindfolded Final
Blind room
Format
Bo3
Time limit
30:00.00
From 09:40 AM
To 10:00 AM
Tutorial for new competitors
Main hall
From 10:00 AM
To 10:40 AM
2x2x2 Cube First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:40 AM
To 11:40 AM
3x3x3 Cube First round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 50% advance to next round
From 11:40 AM
To 12:40 PM
4x4x4 Cube First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:30.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:40 PM
To 01:40 PM
Lunch
Main hall
From 01:40 PM
To 02:20 PM
Pyraminx First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:20 PM
To 03:00 PM
Skewb First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 03:00 PM
To 03:40 PM
3x3x3 One-Handed First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 50.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 03:40 PM
To 04:10 PM
Skewb Second round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 04:10 PM
To 04:40 PM
3x3x3 One-Handed Second round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 04:40 PM
To 05:10 PM
Pyraminx Second round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 05:10 PM
To 06:10 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Main hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour

Schedule for Sunday (November 06, 2022)

From 09:00 AM
To 09:45 AM
2x2x2 Cube Second round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 09:45 AM
To 10:35 AM
4x4x4 Cube Second round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 10:35 AM
To 11:00 AM
3x3x3 One-Handed Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 11:00 AM
To 11:35 AM
Megaminx Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 11:35 AM
To 12:15 PM
3x3x3 Cube Second round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 12:15 PM
To 12:45 PM
Square-1 Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 12:45 PM
To 01:45 PM
Lunch
Main hall
From 01:45 PM
To 02:05 PM
Clock Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:05 PM
To 02:35 PM
5x5x5 Cube Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
From 02:35 PM
To 03:00 PM
Pyraminx Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:00 PM
To 03:25 PM
Skewb Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:25 PM
To 03:55 PM
4x4x4 Cube Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 03:55 PM
To 04:20 PM
2x2x2 Cube Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:20 PM
To 04:40 PM
Lottery from Megacube
Main hall
From 04:40 PM
To 05:40 PM
KSF City Cup Final
Main hall
From 05:40 PM
To 06:40 PM
3x3x3 Cube Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:40 PM
To 07:10 PM
Awards
Main hall
 1. Организаторы не несут ответственности за утерю личных вещей.

 2. Мы настоятельно рекомендуем использовать на головоломках отличительные отметки (Внутри кубика или под крышкой детальки) , по которым их легко может идентифицировать владелец.


После оплаты взноса ваша фамилия появится на сайте. Это означает, что ваша заявка принята. Если вы не оплатили взнос, то примерно за 1 неделю до и непосредственно перед закрытием регистрации вы получите письмо с напоминанием о необходимости оплатить взнос для подтверждения своего участия. Обязательно проверяйте свой ящик и папку СПАМ. Если вы не оплатите взнос, то Ваша заявка не будет принята. Если Вы подали заявку и оплатили взнос, но в течении 2-х рабочих дней ее не подтвердили, сразу обратитесь к организаторам (не считая выходные дни).
В день соревнований участнику при себе нужно иметь документ удостоверяющий личность.


 1. Жеке заттар жоғалуына ұйымдастырушылар жауапты емес.

 2. Пазлдарда ерекше белгілерді пайдалануды ұсынамыз (текшенің ішінде немесе бөліктің мұқабасының астында), белгі арқылы иесі оларды оңай анықтауға мүмкіндік береді


Төлемді төлегеннен кейін сіздің аты-жөніңіз сайтта пайда болады. Бұл сіздің өтінішіңіз қабылданғанын білдіреді. Егер сіз жарнаны төлемеген болсаңыз, онда тіркеуден шамамен 1 апта бұрын және тіркеуді жаппас бұрын, сіз өзіңіздің қатысуыңызды растау үшін жарнаны төлеу қажеттілігі туралы ескерту хат аласыз. Міндетті түрде Жәшік пен СПАМ қалтасын тексеріңіз. Егер сіз жарнаны төлемесеңіз, онда сіздің өтініміңіз қабылданбайды. Егер сіз өтінім беріп, жарнаны төлеген болсаңыз, бірақ оны 2 жұмыс күні ішінде растамаған болса, дереу Ұйымдастырушыларға хабарласыңыз (демалыс күндерін есептемегенде).
Жарыс күні қатысушыда өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы қажет.

Перед подачей заявки ознакомьтесь с информацией о регистрации.

Регистрация с неправильно введенным именем и фамилией не будут приняты, пожалуйста внимательно проверьте внесенные данные.
Подача заявки и оплата взноса за участие или входного билета гостя/зрителя означает, что Вы ознакомлены и согласны с правилами проведения чемпионата


 1. Стоимость участия зависит от количества выбранных дисциплин и периода оплаты регистрации:

Базовый билет, он включает в себя от 2 до 12 дисциплин. Стоимость базового билета составляет 10000 тенге. За каждую дополнительную дисциплину доплата 1000 тенге.
Если участник берет только одну дисциплину, то взнос составит 3000 тенге.

В целях соблюдения графика расписаний, убедительная просьба не регистрироваться в дисциплинах, в которых участник знает что не проходит Катофф и лимит.

 1. Стоимость входа для зрителей на 3 дня:

Стоимость билета для зрителей на 3 дня составляет 1000 тенге.

Как оплатить взнос для участника:
1. Перевести сумму взноса на карту Kaspi Gold: 4400 4301 0543 4341
или по номеру: 8 701 917 00 77 (Алихан Е.)
2. Отправить фото квитанции о переводе, Имя Фамилия участника на
номер WhatsApp: 8 701 917 00 77

В связи с отсутствием в России и Беларуси системы платежей PayPal и иных доступных систем платежей, для подтверждения заявки на участие, Вам необходимо внести взнос на карту Газпромбанк 4874 1703 9031 5667 (Матвеев Михаил) и отправить фото квитанции о переводе, Имя Фамилия участника на
номер WhatsApp: 8 701 917 00 77

За одну дисциплину-400 рублей

от 2 до 12 дисциплин-1400 рублей

за дополнительные дисциплины доплата-150 рублей

за билет гостя на 3 дня-150 рублей


Өтініш бермес бұрын тіркеу туралы ақпаратты қарап шығыңыз.

Аты-жөні қате енгізілген тіркеу қабылданбайды, енгізілген деректерді мұқият тексеріңіз.
Өтінім беру және қатысу жарнасын немесе қонақ/көрерменге кіру билетін төлеу чемпионат ережелерімен таныс екеніңізді және келісетініңізді білдіреді.


 1. Қатысу құны таңдалған дисциплиналар санына және тіркеу төлем мерзіміне байланысты емес:

Негізгі билет, ол 1-ден 12-ге дейінгі дисциплиналарді қамтиды. Негізгі билет құны – 10 000 теңге. Әрбір қосымша дисциплина ақысы 1000 теңгені құрайды.
Егер қатысушы бір ғана тәртіпті алатын болса, онда жарна 3000 теңгені құрайды.

Жоспарлау кестесін сақтау үшін, қатысушы Катофф пен лимиттен өтпейтінін білетін пәндерге тіркелмеуіңізді сұраймыз.

 1. Көрермендерге 3 күндік кіру ақысы:

Көрермендерге 3 күндік билет құны 1000 теңге.

Мүшелік жарнаны қалай төлеуге болады:
1. Салым сомасын Kaspi Gold картасына аударыңыз: 4400 4301 0543 4341
немесе нөмірі бойынша: 8 701 917 00 77 (Алихан Е.)
2. Аударым түбіртегінің фотосуретін, қатысушының аты-жөнін жіберіңіз
whatsapp нөмірі: 8 701 917 00 77

Ресей мен Беларусьте PayPal төлем жүйесінің және басқа қолжетімді төлем жүйелерінің болмауына байланысты қатысуға өтінімді растау үшін Газпромбанк картасына 4874 1703 9031 5667 (Михаил Матвеев) жарна салып, фотосуретті жіберу керек. аударым туралы түбіртек, қатысушының аты-жөні
whatsapp нөмірі: 8 701 917 00 77

Бір пән үшін - 400 рубль

2-ден 12-ге дейін пәндер - 1400 рубль

қосымша пәндер үшін қосымша ақы - 150 рубль

3 күнге қонақ билеті үшін - 150 рубль


Please review the registration information before applying.

Registration with an incorrectly entered name and surname will not be accepted, please carefully check the entered data.
Submission of an application and payment of a participation fee or an entrance ticket for a guest / spectator means that you are familiar with and agree with the rules of the championship


 1. The cost of participation does not depend on the number of selected disciplines and the registration payment period:

Basic ticket, it includes from 2 to 12 events. The cost of a basic ticket is 10,000 tenge. For each additional event additional payment is 1000 tenge.
If the participant takes only one event, then the fee will be 3000 tenge.

In order to comply with the scheduling schedule, we kindly ask you not to register in disciplines in which the participant knows that he does not pass the Cutoff and the limit.

 1. Entrance fee for viewers for 3 days:

Ticket price for spectators for 3 days is 1000 tenge.

How to pay the membership fee:
1. Transfer the deposit amount to the Kaspi Gold card: 4400 4301 0543 4341
or by number: 8 701 917 00 77 (Alikhan Y.)
2. Send a photo of the transfer receipt, First name Last name of the participant to
whatsapp number: 8 701 917 00 77

Due to the absence of the PayPal payment system and other available payment systems in Russia and Belarus, in order to confirm the application for participation, you need to make a contribution to the Gazprombank card 4874 1703 9031 5667 (Mikhail Matveev) and send a photo of the receipt of the transfer, First name Last name of the participant to
whatsapp number: 8 701 917 00 77

For one event - 400 rubles

from 2 to 12 events - 1400 rubles

for additional events surcharge-150 rubles

for a guest ticket for 3 days - 150 rubles

Дата, место регистрации и получение регистрационного комплекта.

Регистрация участников: 04.11.2022 с 09.00 до начала последнего первого раунда по адресу г.Нур-Султан, Мангилик Ел С1

При себе иметь документ удостоверяющий личность. При его отсутствии в допуске к соревнованиям будет отказано.

Время начала соревнований: 09.00ч.

Время окончания соревнований: 19:00 ч.


Тіркеу жинағының тіркелген күні, орны және алынуы.

Қатысушыларды тіркеу: 04.11.2022 сағат 09.00-ден соңғы бірінші раундтың басына дейін Нұр-сұлтан Қ., Мәңгілік Ел С1

өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Ол болмаған жағдайда жарысқа жіберуден бас тартылады.

Жарыстың басталу уақыты: сағат 09.00

Жарыстың аяқталу уақыты: 19:00 сағат

На соревновании мы будем проводить дисциплину "3 на 3 между городами!"

Для того чтобы зарегистрироваться вам нужно собрать команду из 3 человек вашего города и подать заявку через ссылку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca31BErWMwI_W6jRHArPOo1R9HrsSUI7v-vdjfM1tfkpSTmA/viewform?usp=sf_link

В заявке обязательно должны быть указаны фамилии и имена всех трех участников!

Должен быть указан город участников!

Участники будут собирать 3 кубика 3х3, каждый будет собирать свой личный кубик!

Следите за новостями в нашем инстаграм!


Жарыста біз қалалар арасында «3-ке қарсы 3» дисциплинасын өткіземіз!

Тіркелу үшін өз қалаңыздан 3 адамнан тұратын топ жинап, осы сілтеме арқылы өтініш беруіңіз керек: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca31BErWMwI_W6jRHArPOo1R9HrsSUI7v-vdjfM1tfkpSTmA/viewform?usp=sf_link

Өтініште үш қатысушының да аты-жөні болуы керек!

Қатысушылар қаласы көрсетілуі керек!

Қатысушылар 3х3 текшені жинайды, әрқайсысы өзінің жеке текшесін жинайды!

Инстаграмдағы жаңалықтарды бақылаңыз!

ВНИМАНИЕ!!!

Только участники выступающие за Казахстан могут бороться за призовые места.

Следите за новостями! Instagram: https://instagram.com/speedcubing_ksf?igshid=YmMyMTA2M2Y=


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Қазақстан атынан шығатын қатысушылар ғана жүлделі орындар үшін күресе алады.

Жаңалықтарды бақылаңыз! Instagram: https://instagram.com/speedcubing_ksf?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Могу ли я привести гостей?
Да, билет для зрителя стоит 1000₸

Расписание утверждено?
Возможны незначительные изменения в зависимости от того, сколько людей зарегистрируется на отдельные дисциплины.

Можно ли посмотреть соревнования онлайн?
Да, соревнование будет транслироваться в прямом эфире на каналах KSF TWITCH и KSF INSTAGRAM.

Когда мне нужно быть на соревнованиях?
Вы должны быть готовы на месте проведения как минимум за 30 минут до первой дисциплины. Если вы опоздаете в свою группу, вас не смогут перевести в другую группу.

Как я узнаю, что настала моя очередь участвовать в соревнованиях?
О старте групп будет объявлено в зале сборки.

Будет ли еда на соревнованиях?
На территории есть собственное кафе, которое может быть открыто. Кроме того, вам разрешено приносить свою еду и напитки, но не забывайте убирать за собой!

Могу ли я изменить количество дисциплин после регистрации?
Да, но до


Мен қонақтарды әкеле аламын ба?
ИЯ, көрерменге арналған билет 1000₸тұрады

Кесте бекітілді ме?
Жеке пәндерге қанша адам тіркелетініне байланысты шамалы өзгерістер болуы мүмкін.

Жарысты онлайн көруге бола ма?
ИЯ, жарыс KSF TWITCH және KSF INSTAGRAM арналарында тікелей эфирде көрсетіледі.

Мен жарыстарға қашан қатысуым керек?
Сіз бірінші дисциплинадан кем дегенде 30 минут бұрын өткізілетін жерде дайын болуыңыз керек. Егер сіз өз тобыңызға кешігіп қалсаңыз, сіз басқа топқа ауыса алмайсыз.

Жарысқа қатысу менің кезегім екенін қалай білуге болады?
Топтардың басталуы жиналыс залында жарияланады.

Жарыста тамақ болады ма?
Аумағында ашылуы мүмкін жеке кафе бар. Сонымен қатар, сізге тамақ пен сусындарды әкелуге рұқсат етіледі, бірақ тазалауды ұмытпаңыз!

Тіркелгеннен кейін пәндер санын өзгерте аламын ба?
Ия, бірақ дейін

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.