Hanoi Open 2022


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 300 competitors.
The base registration fee for this competition is 100,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 150,000 ₫ (Vietnamese Đồng).


Nộp lệ phí trước ngày thi đấu để được chấp nhận đơn đăng ký. (Xem tab 'Nộp lệ phí' để biết thêm chi tiết)

 • Phí cơ bản cho 2 nội dung: 100,000 VND
 • Từ 3 nội dung trở lên: thêm 20,000 VND/nội dung
 • Đăng ký 7 môn trở lên: 200,000 VND
 • Sau khi thanh toán lệ phí thi, đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp nhận trong vòng 24h.
 • Đăng ký tại địa điểm thi đấu sẽ được chấp nhập với phí cơ bản cho 2 nội dung: 150,000 VND

Bạn có thể thanh toán lệ phí thi bằng cách chuyển khoản đến tài khoản dưới đây:
Số Tài Khoản: (Vib - Ngân Hàng Quốc Tế) 989581539
Tên Tài Khoản: NGUYEN NGOC THINH

Sau khi chuyển khoản vui lòng gửi ảnh chứng minh cùng với tên của bạn hoặc ID WCA của bạn tới ngocthinhrubikshop@gmail.com

Sau khi đăng ký và nộp lệ phí thi. Đăng ký của bạn sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ.
Nếu đăng ký của bạn không được xác nhận trong vòng 24 giờ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không thể trả phí theo phương pháp trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: tên đăng ký phải viết tiếng Việt có dấu, đúng thứ tự họ - tên đệm - tên, nếu không sẽ không được chấp nhận.

Thí sinh có thể liên hệ ban tổ chức để thay đổi bộ môn thi, hạn cuối là ngày 16-09-2022.

Tất cả thí sinh trong danh sách chờ sẽ bị loại bỏ và hoàn tiền (nếu đã đóng) sau ngày 16-09-2022.

Registration fee must be prepaid in order to get confirmed status. (Click 'Payment' tab to get more information)

 • Basic fee for 2 event*: 100,000 VND (approx. 5 USD)
 • For each additional event: 20,000 VND (approx. 1 USD)
 • Combo 7+ events: 200k VND (approx. 10 USD)
 • Only register and payment online will be accepted.
 • After compelteing payment, your registration will be approved within 24h
 • On the spot registration will be accepted with a base registration fee of 150,000 VND

You can pay by transfer money to the account below:
Account Number: (VIB) 989581539
Account Name: NGUYEN NGOC THINH

After transfer please send proof of transfer with your name or WCA ID to ngocthinhrubikshop@gmail.com

After you register and pay the fee. Your registration will be confirmed within 24 hr.
If your registration is not confirmed within 24 hr please contact us.

If you are unable to pay the fee with above method, please contact us.

You may change the events you are registered for by contacting the organisational team by 2022-09-16. After this date it is no longer possible to add events.

All competitors still on the waiting list after 2022-09-16 will be removed and provided with a full refund.


Registration closed 6 months ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.