Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Alvaro Haidar Ersha 3.30 Skewb 6.87 Alvaro Haidar Ersha 5.436.268.126.248.25