Rankings


By region
Region Result Name Competition
World 3.96 Dmitry Gundin Volga Nizhny Novgorod 2020

Asia 5.40 Michael (謝富亦) Jakarta Open 2020

Indonesia 5.40 Michael (謝富亦) Jakarta Open 2020