Rankings


By region
# Name Result Citizen of Competition
1 Guangmei Chen (陈光美) 6.64 China Guangdong Open 2021
2 Enxi Peng (彭恩希) 6.73 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
3 Nanxi Liu (刘南希) 6.77 China Guangdong Open 2021
4 Sirun Wu (吴思润) 6.86 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
5 Nanxi Liu (刘南希) 6.96 China Guangzhou Panyu Morning 2021
6 Nanxi Liu (刘南希) 7.06 China Guangdong Open 2021
7 Enxi Peng (彭恩希) 7.07 China Jieyang Good Morning 2021
8 Guangmei Chen (陈光美) 7.21 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
9 Enxi Peng (彭恩希) 7.33 China Guangdong Open 2021
9 Nanxi Liu (刘南希) 7.33 China Guangzhou Panyu Morning 2021
11 Enxi Peng (彭恩希) 7.34 China Jieyang Good Morning 2021
12 Nanxi Liu (刘南希) 7.38 China Guangdong Open 2021
13 Guangmei Chen (陈光美) 7.46 China Nanchang Good Morning 2021
14 Guangmei Chen (陈光美) 7.49 China Nanchang Good Morning 2021
14 Nanxi Liu (刘南希) 7.49 China Guangzhou Panyu Morning 2021
14 Nanxi Liu (刘南希) 7.49 China Xi'an Cherry Blossom PM 2021
17 Guangmei Chen (陈光美) 7.51 China Nanchang Good Morning 2021
17 Nanxi Liu (刘南希) 7.51 China Guangdong Open 2021
19 Guangmei Chen (陈光美) 7.53 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
20 Sirun Wu (吴思润) 7.65 China Guangdong Open 2021
21 Enxi Peng (彭恩希) 7.68 China Guangdong Open 2021
21 Guangmei Chen (陈光美) 7.68 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
23 Guangmei Chen (陈光美) 7.70 China Guangdong Open 2021
23 Guangmei Chen (陈光美) 7.70 China Nanchang Good Morning 2021
25 Nanxi Liu (刘南希) 7.71 China Chengdu New Year Afternoon 2021
26 Duoling Xia (夏铎灵) 7.72 China Shenzhen Nanshan Morning 2021
27 Enxi Peng (彭恩希) 7.74 China Guangzhou Panyu Afternoon 2021
28 Guangmei Chen (陈光美) 7.77 China Guangdong Open 2021
29 Sirun Wu (吴思润) 7.78 China Guangdong Open 2021
30 Guangmei Chen (陈光美) 7.80 China Guangdong Open 2021
31 Xirui Huang (黄兮睿) 7.81 China Jieyang Good Morning 2021
32 Guangmei Chen (陈光美) 7.84 China Nanchang Good Morning 2021
33 Sirun Wu (吴思润) 7.86 China Guangdong Open 2021
34 Guangmei Chen (陈光美) 7.91 China Guangdong Open 2021
35 Guangmei Chen (陈光美) 7.97 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
36 Nanxi Liu (刘南希) 7.98 China Guangdong Open 2021
37 Guangmei Chen (陈光美) 7.99 China Nanchang Good Morning 2021
37 Nanxi Liu (刘南希) 7.99 China Xi'an Cherry Blossom PM 2021
39 Sirun Wu (吴思润) 8.02 China Beijing Spring PM 2021
40 Enxi Peng (彭恩希) 8.07 China Jieyang Good Morning 2021
41 Angela Braganza 8.09 New Zealand A New Year in Auckland 2021
42 Enxi Peng (彭恩希) 8.11 China Guangzhou Panyu Afternoon 2021
43 Enxi Peng (彭恩希) 8.13 China Guangdong Open 2021
44 Sirun Wu (吴思润) 8.14 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
45 Nanxi Liu (刘南希) 8.16 China Guangdong Open 2021
46 Enxi Peng (彭恩希) 8.17 China Guangdong Open 2021
46 Enxi Peng (彭恩希) 8.17 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
48 Enxi Peng (彭恩希) 8.18 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
48 Guangmei Chen (陈光美) 8.18 China Guangzhou Panyu Afternoon 2021
48 Nanxi Liu (刘南希) 8.18 China Xi'an Cherry Blossom PM 2021
51 Nanxi Liu (刘南希) 8.19 China Guangzhou Panyu Morning 2021
52 Guangmei Chen (陈光美) 8.21 China Guangdong Open 2021
52 Guangmei Chen (陈光美) 8.21 China Nanchang Good Morning 2021
54 Enxi Peng (彭恩希) 8.23 China Jieyang Good Morning 2021
54 Guangmei Chen (陈光美) 8.23 China Guangdong Open 2021
56 Guangmei Chen (陈光美) 8.24 China Guangdong Open 2021
57 Guangmei Chen (陈光美) 8.25 China Guangdong Open 2021
58 Renxin Tang (汤任欣) 8.26 China Guangdong Open 2021
58 Sirun Wu (吴思润) 8.26 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
60 Sirun Wu (吴思润) 8.27 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
61 Guangmei Chen (陈光美) 8.29 China Nanchang Good Morning 2021
62 Sirun Wu (吴思润) 8.30 China Beijing Spring PM 2021
63 Guangmei Chen (陈光美) 8.31 China Guangzhou Panyu Afternoon 2021
64 Enxi Peng (彭恩希) 8.33 China Guangzhou Panyu Afternoon 2021
64 Nanxi Liu (刘南希) 8.33 China Chengdu New Year Afternoon 2021
66 Enxi Peng (彭恩希) 8.34 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
66 Nanxi Liu (刘南希) 8.34 China Guangdong Open 2021
68 Nanxi Liu (刘南希) 8.36 China Guangdong Open 2021
69 Sirun Wu (吴思润) 8.37 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
70 Guangmei Chen (陈光美) 8.38 China Guangzhou Panyu Afternoon 2021
70 Sirun Wu (吴思润) 8.38 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
72 Nanxi Liu (刘南希) 8.40 China Chengdu New Year Afternoon 2021
73 Enxi Peng (彭恩希) 8.42 China Guangdong Open 2021
73 Guangmei Chen (陈光美) 8.42 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
73 Sirun Wu (吴思润) 8.42 China Beijing Spring PM 2021
76 Guangmei Chen (陈光美) 8.43 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
77 Nanxi Liu (刘南希) 8.44 China Chengdu New Year Afternoon 2021
77 Nanxi Liu (刘南希) 8.44 China Xi'an Cherry Blossom PM 2021
79 Sarina Wang 8.45 New Zealand A New Year in Auckland 2021
80 Sirun Wu (吴思润) 8.47 China Guangdong Open 2021
81 Nanxi Liu (刘南希) 8.49 China Guangdong Open 2021
81 Xirui Huang (黄兮睿) 8.49 China Jieyang Good Morning 2021
83 Enxi Peng (彭恩希) 8.50 China Guangzhou Panyu Afternoon 2021
83 Nanxi Liu (刘南希) 8.50 China Chengdu New Year Afternoon 2021
83 Nanxi Liu (刘南希) 8.50 China Guangdong Open 2021
86 Guangmei Chen (陈光美) 8.55 China Guangdong Open 2021
87 Sirun Wu (吴思润) 8.56 China Guangdong Open 2021
88 Enxi Peng (彭恩希) 8.58 China Guangzhou Panyu Afternoon 2021
88 Nanxi Liu (刘南希) 8.58 China Guangzhou Panyu Morning 2021
88 Sirun Wu (吴思润) 8.58 China Beijing Spring PM 2021
88 Xiaoxiao Liu (刘笑笑) 8.58 China Kunshan Morning 2021
92 Sarina Wang 8.60 New Zealand A New Year in Auckland 2021
93 Guangmei Chen (陈光美) 8.61 China Guangzhou Panyu Afternoon 2021
93 Nanxi Liu (刘南希) 8.61 China Guangdong Open 2021
95 Nanxi Liu (刘南希) 8.62 China Xi'an Cherry Blossom PM 2021
96 Enxi Peng (彭恩希) 8.63 China Guangzhou Panyu Afternoon 2021
96 Nanxi Liu (刘南希) 8.63 China Chengdu New Year Afternoon 2021
98 Angela Braganza 8.64 New Zealand A New Year in Auckland 2021
99 Nanxi Liu (刘南希) 8.65 China Guangdong Open 2021
100 Enxi Peng (彭恩希) 8.67 China Chengdu New Year Afternoon 2021