Zhi Li (李志) wins Weihai Open 2018, in Weihai, Shandong, China

Announced by Ilya Tsiareshka on

Zhi Li (李志) won the Weihai Open 2018 with an average of 9.01 seconds. Zihan Zhang (张子涵) finished second (9.98) and Xiaobin Rui (芮晓彬) finished third (10.06).