Jiayu Wang (王佳宇) wins Nanjing Autumn 2018, in Nanjing, Jiangsu, China

Announced by Baiqiang Dong (董百强) on

Jiayu Wang (王佳宇) won the Nanjing Autumn 2018 with an average of 8.05 seconds. Weihao Kong (孔维浩) finished second (8.69) and Antoine Cantin finished third (9.15).