Jiayu Wang (王佳宇) wins Harbin Open 2018, in Harbin, Heilongjiang, China

Announced by Baiqiang Dong (董百强) on

Jiayu Wang (王佳宇) won the Harbin Open 2018 with an average of 8.45 seconds. Jiekang Pan (潘杰康) finished second (8.83) and Sheng Cao (曹晟) finished third (9.11).

Asian records: Jiekang Pan (潘杰康)‎ 2x2x2 Cube 1.55 (average).